Javni natječaj za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Mošćenica - Poljana od 19.2.2016.

grb

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD PETRINJA

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 944-01/15-01/01

URBROJ: 2176/06-02-16-12

Petrinja, 19.02.2016. godine                                                

Na temelju članka 49. stavka 4. točke 7. Statuta Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 14/13 i 52/14) i članka 3. i 7. Odluke o  prodaji nekretnina u Poduzetničkoj zoni Mošćenica – Poljana ("Službeni vjesnik", broj 06/15), uz odgovarajuću primjenu odredbi Odluke o stjecanju, upravljanju, korištenju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 33/10, 06/15 i 32/15) objavljuje se

                                                                                                                                                         JAVNI  NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Mošćenica – Poljana

 

 

1. Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Petrinje u Poduzetničkoj zoni Mošćenica - Poljana, kako slijedi:

 

1.1.      građevinsko zemljište gospodarske namjene (poslovna – pretežito uslužna K 1),

            označeno kao zk.č.br. 1013/13 (n.i. k.č.br. 843/13) pašnjak Poljana, površine 4127 m2,

upisano u zk.ul.br. 1079, k.o. Mošćenica,

Početna prodajna cijena: 82.540,00 kn

 

1.2.     građevinsko zemljište gospodarske namjene (poslovna – pretežito uslužna K 1),

označeno kao zk.č.br. 1013/12 (n.i. k.č.br. 843/12) pašnjak Poljana, površine 1743 m2

upisano u zk.ul.br. 1079, k.o. Mošćenica,

Početna prodajna cijena: 34.860,00 kn,

1.3.     građevinsko zemljište gospodarske namjene (poslovna – pretežito uslužna K 1),

označeno kao zk.č.br. 1013/11 (n.i. k.č.br. 843/11) pašnjak Poljana, površine 1788 m2,

upisano u zk.ul.br. 1079, k.o. Mošćenica,

Početna prodajna cijena: 35.760,00 kn,

 

1.4.     građevinsko zemljište gospodarske namjene (poslovna – pretežito uslužna K 1),

            označeno kao zk.č.br. 1013/9 (n.i. k.č.br. 843/9) pašnjak Poljana, površine 1955 m2,

            upisano u zk.ul.br. 1079, k.o. Mošćenica,

Početna prodajna cijena: 39.100,00 kn,

 

1.5.     građevinsko zemljište gospodarske namjene (poslovna – pretežito uslužna K 1),

            označeno kao zk.č.br. 1013/8 (n.i. k.č.br. 843/8) pašnjak Poljana, površine 2222 m2,

            upisano u zk.ul.br. 1079, k.o. Mošćenica,

Početna prodajna cijena: 44.440,00 kn,

1.6.     građevinsko zemljište gospodarske namjene (poslovna – pretežito uslužna K 1),

            označeno kao zk.č.br. 1013/7 (n.i. k.č.br. 843/7) pašnjak Poljana, površine 2351 m2,

            upisano u zk.ul.br. 1079, k.o. Mošćenica,

Početna prodajna cijena: 47.020,00 kn,

 

1.7.     građevinsko zemljište gospodarske namjene (poslovna – pretežito uslužna K 1),

            označeno kao zk.č.br. 1013/6 (n.i. k.č.br. 843/6) pašnjak Poljana, površine 1662 m2,

upisano u zk.ul.br. 1079, k.o. Mošćenica,

Početna prodajna cijena: 33.240,00 kn,

 

1.8.     građevinsko zemljište gospodarske namjene (poslovna – pretežito uslužna K 1),

      označeno kao zk.č.br. 1013/4 (n.i. k.č.br. 843/4) pašnjak Poljana, površine 1504 m2,

      upisano u zk.ul.br. 1079, k.o. Mošćenica,

Početna prodajna cijena: 30.080,00 kn,

1.9.     građevinsko zemljište gospodarske namjene (poslovna – pretežito uslužna K 1),

     označeno kao zk.č.br. 1013/3 (n.i. k.č.br. 843/3) pašnjak Poljana, površine 1653 m2,

      upisano u zk.ul.br. 1079, k.o. Mošćenica,

Početna prodajna cijena: 33.060,00 kn,

 

1.10.        građevinsko zemljište gospodarske namjene (poslovna – pretežito uslužna K 1),

     označeno kao zk.č.br. 1013/14 (n.i. k.č.br. 843/14) pašnjak Poljana, površine 5449 m2,

      upisano u zk.ul.br. 1079, k.o. Mošćenica,

Početna prodajna cijena: 108.980,00 kn.

 

Urbanističko - tehnički uvjeti izgradnje propisani su Detaljnim planom uređenja Poslovne zone Mošćenica – Poljana ("Službeni vjesnik", broj 22/07 i 27/11).

2. Pravo podnošenja pisanih ponuda imaju sve fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane fizičke i pravne osobe mogu sudjelovati na natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

3. Ponuditelji u pisanoj ponudi moraju navesti:

- naziv, odnosno ime i prezime ponuditelja, sjedište, odnosno adresu, OIB i broj telefona,

- broj (IBAN) žiro - računa,

- oznaku nekretnine za koju se predaje ponuda za kupnju,

- ponuđenu cijenu za nekretninu (brojkama i slovima).

    Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti:

a)      presliku rješenja o registraciji,

b)      presliku domovnice ili dokaz da je ponuditelj državljanin članice Europske unije,

c)      dokazouplatijamčevine (potvrđena kopija virmana),

d)     dokaz o nepostojanju dugovanja prema Gradu Petrinji po bilo kojoj osnovi,

e)      izjavu ponuditelja da je upoznat s odredbama Odluke o  prodaji nekretnina u Poduzetničkoj zoni Mošćenica – Poljana i uvjetima ovog Javnog natječaja,

f)       poslovni plan provođenja investicije na nekretnini (nekretninama) za koje se predaje ponuda za kupnju koji obvezno mora sadržavati sljedeće:

- opis planiranog poslovanja u Poduzetničkoj zoni,

- strukturu i dinamiku ulaganja,

- broj, dinamiku i strukturu novozaposlenih radnika.

4. Jamčevina u visini10%od početne prodajne cijene nekretnine uplaćuje se prije isteka roka za podnošenje pisanih ponuda za natječaj na žiro - račun Grada Petrinje u HPB d.d., IBAN: HR8223900011832800009, pozivom na broj: 24 7889 - OIB.

Jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu.

5. Nekretnine u Poduzetničkoj zoni prodaju se u viđenom stanju, neuređene sa djelomično izgrađenom (makadamskom) pristupnom cestom do granice nekretnina uz mogućnost priključenja nekretnina na komunalnu infrastrukturu, energetsku infrastrukturu i infrastrukturu namijenjenu za telekomunikacije.

6. Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je najviši ponuđeni iznos za kupnju nekretnine u odnosu na početnu cijenu, uz ispunjenje svih drugih uvjeta traženih javnim natječajem. Ponude ispod utvrđene početne cijene neće se razmatrati. U slučaju jednakih ponuda izbor najpovoljnije ponude izvršit će se usmenim nadmetanjem između ponuditelja s jednakim ponudama, izuzev ako ponuditelj kupuje više povezanih nekretnina u sklopu kojih se nalazi spomenuta nekretnina kada taj ponuditelj ima prednost kupnje.

7. Kupac nekretnine na području Poduzetničke zone dužan je započeti radove na izgradnji planiranih objekata na kupljenoj nekretnini najkasnije u roku od jedne godine od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.

Ako kupac nekretnine na području Poduzetničke zone ne započne radove na izgradnji planiranih objekata na kupljenoj nekretnini u roku od jedne godine od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora, Grad Petrinja ima pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji nekretnine, bez bilo kakve odgovornosti za eventualnu štetu takvom kupcu, uz zadržavanje prava prvokupa na prodanoj nekretnini.

8. Grad Petrinja zadržava pravo prvokupa kupljene nekretnine za slučaj njezina otuđenja od strane kupca u razdoblju od pet (5) godina od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji.

9. Gradonačelnik Grada Petrinje će s najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti ugovor o prodaji nekretnine u roku od 30 dana od dana kada je najpovoljniji ponuditelj primio odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora uplatiti na žiro - račun Grada Petrinje cjelokupni iznos kupovne cijene nekretnine.

Smatra se da je ponuditelj čija je ponuda prihvaćena, a koji ne sklopi ugovor o kupoprodaji predmetne nekretnine u propisanom roku, odnosno ne uplati kupovnu cijenu, odustao od svoje ponude te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

10. Kupac nekretnine dužan je platiti porez na promet nekretnina i sve troškove vezane za uknjižbu prava vlasništva.

11. Ponuditelju koji nije uspio u natječaju uplaćena jamčevina vraća se u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

12. Pisane ponude za kupnju nekretnina u Poduzetničkoj zoni dostavljaju se Gradu Petrinji u roku od petnaest (15) dana, računajući od prvog sljedećeg dana nakon objave u dnevnom tisku.

Ponude za natječaj sa traženom dokumentacijom predaju se neposredno u Pisarnici Gradske uprave Grada Petrinje, Ivana Gundulića 2 - prizemlje ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici, na adresu: GRAD PETRINJA, Ivana Gundulića 2, 44 250 Petrinja s naznakom "PONUDA ZA NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U PZ MOŠĆENICA - POLJANA – NE OTVARAJ".

13.  Ponude dostavljene nakon isteka roka, nepotpune ili na drugi način neprihvatljive ponude, neće se razmatrati.

14. Javno otvaranje ponuda za kupnju nekretnine održat će se 17. ožujka 2016. godine u 12 sati u Maloj vijećnici Grada Petrinje, Ul. I. Gundulića 2. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.

15. O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

16. Najpovoljniji ponuditelj je onaj čiju ponudu Grad Petrinja utvrdi kao najpovoljniju.

Grad Petrinja zadržava pravo odbijanja pojedinačnih i svih ponuda, bez navođenja razloga i bez odgovornosti bilo kojem od ponuditelja, uz povrat uplaćene jamčevine.

17. Ponuditelji mogu izvršiti uvid u natječajnu dokumentaciju i stanje nekretnina koje se izlažu prodaji u roku za podnošenje ponuda (uz prethodnu najavu), radnim danom, u Gradskoj upravi - soba broj 23 (tel. 044/515-220).

 

                                                                                             

                                                                                              G R A D O N A Č E L N I K

                                                                                                   Darinko DUMBOVIĆ