Rezultati testiranja za prijem u službu referenta za poslove Gradonačelnika

            grb

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

G R A D   P E T R I N J A

URED GRADONAČELNIKA

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

KLASA: 112-02/17-01/08

URBROJ: 2176/06-11/1-17-12

Petrinja, 30.08.2017. godine

Na provedenom pisanom testiranju za prijem u službu referenta za poslove Gradonačelnika kandidati su postigli sljedeći broj bodova:

Marina Juranović, iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 9, upravnog postupka i uredskog poslovanja 8, prava na pristup informacijama 7, te intervjua 8, odnosno sveukupno 32 boda.

Alen Vukoje, iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 7, upravnog postupka i uredskog poslovanja 9, prava na pristup informacijama 1, odnosno sveukupno 17 bodova.

Jolanda Serdar, iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 8, upravnog postupka i uredskog poslovanja 6, prava na pristup informacijama 1 odnosno sveukupno 15 bodova.

                                                                       PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

                                                                       Natalija ANTIĆ BJELAC, mag.oec.