Javna nabava
   2448
IZJAVA o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi
Odluka o provođenju postupka jednostavne nabave
Link na elektronički oglasnik javne nabave (EOJN)
2017 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr