14.05.2018.
   599
NATJEČAJ
Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Petrinje

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADONAČELNIK

KLASA: 372-03/18-01/03
URBROJ: 2176/06-02-18-2
Petrinja, 14.05.2018. godine                                                

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj 125/11 i 65/15), članka 6. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 4/12), članka 49. stavka 4. točke 6. Statuta Grada Petrinje („Službeni vjesnik“,  broj 14/13, 52/14, 68/17, 9/18  13/18 – ispr.) i Odluke raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Petrinje KLASA:372-03/18-01/03 URBROJ:2176/06-02-18-1 od 07. svibnja 2018. godine, objavljuje se

 

JAVNI  NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Petrinje

 

 1. Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Petrinje.

  Poslovni prostor koji se nalazi u industrijskom dvorištu Gradske stolarije u Petrinji, Mije Srnaka 51, upisan u zk.ul.br. 9794, k.č.br. 1139, k.o. Petrinja, koji se sastoji od dvije poslovne prostorije označene kao: I. proizvodna hala površine 160 m2 i II. prizemlje poslovne zgrade 230 m2, sveukupne površine  390 m2 s pravom korištenja industrijskog dvorišta ispred ulaza u zgradu.

  Energetski certifikat: razred G
  Namjena prostora: gospodarska
  Početna cijena mjesečne zakupnine: 3.530,00 kuna (9,05 kn/m2)
  Iznos jamčevine:    10.590,00 kuna
  Trajanje zakupa:   4 godina
 1. Ponuditelji mogu izvršiti uvid u natječajnu dokumentaciju u roku za podnošenje ponuda u zgradi Gradske uprave Grada Petrinje, Ivana Gundulića 2, soba broj 30, radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 10,00 do 13,00 sati.

  Uvid u stanje poslovnih prostora može se izvršiti na adresi prostora, u roku za podnošenje ponuda radnim danom od ponedeljka do petka u vremenu od 10,00 do 13,00 sati uz prethodnu najavu na broj telefona 044/515-238.
 1. Pravo podnošenja pisanih ponuda imaju sve fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane fizičke i pravne osobe mogu sudjelovati na natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.
 1. Jamčevina se uplaćuje prije isteka roka za podnošenje pisanih ponuda za natječaj na žiro račun Grada Petrinje u Hrvatskoj Poštanskoj banci, IBAN:HR8223900011832800009, pozivom na broj: 24 7889-OIB.

  Jamčevina se uračunava u mjesečnu zakupninu.
 1. Rok za dostavu pisanih ponuda je osm (8) dana od dana objave ovog javnog natječaja.

  Ponude za natječaj sa traženom dokumentacijom predaju se neposredno u Pisarnici Gradske uprave Grada Petrinje, Ivana Gundulića 2 - prizemlje ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici, na adresu: GRAD PETRINJA, Ivana Gundulića 2, 44 250 Petrinja s naznakom "PONUDA ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA  – NE OTVARAJ".
 1. Ponuditelji u pisanoj ponudi moraju navesti:
  • naziv, odnosno ime i prezime ponuditelja, sjedište, odnosno adresu, OIB i broj telefona
  • broj žiro ili tekućeg računa
  • oznaku nekretnine i ponuđenu cijenu

   Uz ponudu treba priložiti:
  • presliku rješenja o registraciji
  • presliku domovnice ili dokaz da je ponuditelj državljanin članice Europske unije
  • dokaz o uplati jamčevine (izvornik ili ovjerena preslika uplatnice ili virmana)
  • dokaz o nepostojanju dugovanja prema Gardu Petrinji po bilo kojoj osnovi.
 1. Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju što isključuje sve naknadne prigovore zakupca.
 1. Najpovoljniji ponuditelj je onaj čiju ponudu Grad Petrinja utvrdi kao najpovoljniju.

  Grad Petrinja zadržava pravo odbijanja pojedinačnih i svih ponuda, bez navođenja razloga i bez odgovornosti bilo kojem od ponuditelja, uz povrat uplaćene jamčevine.
 1. Ponude će biti javno otvorene i pročitane 24. svibnja 2018. godine u 12,00 sati u zgradi Gradske uprave Grada Petrinje, Ivana Gundulića 2 (Mala vijećnica).

  Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.
 1. Ugovor o zakupu poslovnog prostora koji je predmet natječaja sklapa se u roku od 30 dana od dana kada su ponuditelji primili odluku o prihvaćanju najpovoljnije ponude.
 1. Ponude dostavljene nakon isteka roka, nepotpune ili na drugi način neprihvatljive ponude, neće se razmatrati.

Grad Petrinja

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr