17.10.2018.
   293
NATJEČAJ
Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izdavanje građevinske dozvole Ivana Gundulića 2, Petrinja

REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Petrinja
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000034
URBROJ: 2176/06-07/11-18-0007
Petrinja, 17. 10. 2018. godine

 • IVAN SLANAC, Petrinja 
 • MARIJA MURR,  Petrinja 
 • JOSIPA MATOVEC, Petrinja

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
NIKOLA TUNIĆ iz Petrinje, Bogoslava Šuleka 42
- dostavlja se

 1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  • građenje stambene građevine,
   u Petrinji, Ivana Gundulića 2, na katastarskoj čestici k.č.br.  2199/2 (1271/2)  k.o. Petrinja.

 2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Petrinja, Ivana Gundulića 2, soba 3 - prizemno.

 3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

 4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Rada Jajčinović, arh.teh.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr