13.03.2017.
   281
NATJEČAJ
Javni natječaj za prijem vježbenika – podaci i upute



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
graditeljstvo, zaštitu okoliša
i kulturne baštine


KLASA: 112-03/17-01/01
URBROJ: 2176/06-07/1-17-3
Petrinja, 10.03.2017. godine


PREDMET: Javni natječaj za prijem vježbenika – podaci i upute

 1. Vježbenik – 1 izvršitelj/izvršiteljica, magistar struke ili stručni specijalist građevinske, arhitektonske, pravne ili ekonomske struke za obavljanje poslova višeg stručnog suradnika za za koordinaciju projekata.

 2. Opis poslova:

  Obavlja poslove takvog stupnja složenosti koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela;

  Stupanj samostalnosti uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika;

  Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada;

  Stupanj stručne komunikacije uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.

  Vodi i sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o izvedenom stanju, vodi prvostupanjski upravni postupak obavljanjem radnji do donošenja rješenja; sastavlja odgovarajuća izvješća, izrađuje projektne zadatke za izradu tehničke dokumentacije iz djelokruga upravnog odjela;
  Vrši suradnju i koordinaciju Grada sa nadležnim Konzervatorskim odjelom, prati Strategiju zaštite, očuvanja i održivog gospodarskog korištenja kulturne baštine Republike Hrvatske, prati financiranje programa na nepokretnim kulturnim dobrima, ispunjavanje on-line prijavnica, te prema odobrenim programima zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima prati izvršenje istih. Radi na koordinaciji projekata vezanih za kulturnu baštinu i graditeljstvo, te koordinaciju kod raznih prijava na natječaje.
  Priprema podatke i sudjeluje u izradi Izvješća o stanju u prostoru; sudjeluje u izradi projekata za apliciranje prema fondovima Europske unije. Prati propise iz područja prostornog uređenja i gradnje, Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugih Zakona iz djelokruga Upravnog odjela.
  Odgovoran je za pravovremenu pripremu i dostavu pročelniku materijala za sjednice Gradskog vijeća, Kolegija Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, kao i tekstova usvojenih akata (u pisanom i elektronskom obliku)
  Sudjeluje u pripremi dokumentacije za nadmetanje u postupcima javne nabave iz djelokruga Upravnog odjela. Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada po nalogu pročelnika.

 3. Podaci o plaći: Sukladno odredbi članka 12. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10) za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme odnosno bruto plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (2,35) i osnovice za izračun plaće u visini gore navedenog umanjenja.

  Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 21od 10.03.2017. godine.

  Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 18.03.2017. godine.

 4. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem
  pisanog testiranja i intervjuom.
  Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
  Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.
  Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju ako je ta provjera provedena iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata.

 5. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09), Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ( „Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13 i 152/14), Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( „Narodne novine“, broj 86/12 i 143/13), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13), Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13).

  Propisi pod rbr. 1.–7. mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr).

 6. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeni na ovoj web stranici i na oglasnoj ploči Gradske uprave, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
  Podnositelji prijava dužni su u prijavi na javni natječaj navesti broj telefona za kontakt u svezi provođenja natječajnog postupka.

 

PRIVREMENI PROČELNIK
Vlasta VUGLEC, dipl.ing.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr