13.12.2018.
   413
NATJEČAJ
Javni natječaj za prijam službenika – podaci i upute (Viši stručni suradnik za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost)

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA I KULTURNE BAŠTINE

KLASA: 112-03/18-01/19
URBROJ: 2176/06-07/1-18-5

Petrinja, 13.12.2018. godine

 

PREDMET: Javni natječaj za prijam službenika – podaci i upute

 

 1. Viši stručni suradnik za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, magistar struke ili stručni specijalist šumarske struke.
 1. Opis poslova:

  Obavlja poslove takvog stupnja složenosti koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela.

  Stupanj samostalnosti uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika.

  Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada.

  Stupanj stručne komunikacije uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.

  Prati propise koji se odnose na zaštitu okoliša, zaštitu prirode, energetsku učinkovitost, gospodarenje otpadom, zaštitu zraka, izrađuje godišnja izvješća o  realizaciji plana gospodarenja otpadom, programa zaštite okoliša,  informacije o izradi izvješća o stanju u okolišu;

  priprema nacrte odluka vezanih uz zaštitu okoliša; predstavnik je Grada u realizaciji ugovora o izvođenju radova i pružanju određenih usluga; sudjeluje u izradi izvješća u  realizaciji Ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša, dostavlja dokaze o izvršenim radovima upravnom tijelu koji vodi Proračun i financije Grada.

  sudjeluje i aktivno radi u radu povjerenstava i prijavi projekata na natječaje nadležnih ministarstava i  EU-fondova, prikuplja podatke za izradu strateških studija, vodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, izdaje uvjerenja o statusu čestica, prati DD mjere;

  izrađuje prijedloge odluka vezanih uz zaštitu okoliša ili energentsku učinkovitost,

  Odgovoran je za pravovremenu pripremu i dostavu pročelniku materijala za sjednice Gradskog vijeća, Kolegija Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, kao i tekstova usvojenih akata (u pisanom i elektronskom obliku).

  Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada po nalogu i uputama pročelnika.
 1. Podaci o plaći: Sukladno odredbi članka 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 51/13, 18/15 i 18/16) odnosno bruto plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (2,35) i osnovice za izračun plaće.

  Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 111 od 12.12.2018. godine.

  Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 20.12.2018. godine.
 1. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjuom.

  Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

  Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.   

  Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju i provjeri praktičnog rada, ako je ta provjera provedena iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata.
 1. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
  2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18),
  3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
  4. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09),
  5. Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18),
  6. Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13 i 73/17),
  7. Uredba  o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“, broj 50/17),
  8. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 03/17),
  9. Uredba o strateškoj procjenu utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 03/17),
  10. Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ broj 146/14),
  11. Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18),
  12. Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“, broj 130/11, 47/14 i 61/17).

   Propisi pod rbr. 1. – 12. mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr).
 1. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeni na ovoj web stranici i na oglasnoj ploči Gradske uprave, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

  Podnositelji prijava dužni su u prijavi na javni natječaj navesti broj telefona za kontakt u svezi provođenja natječajnog postupka.

PRIVREMENA PROČELNICA

Vlasta VUGLEC, dipl.ing.

 

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr