13.03.2017.
   248
NATJEČAJ
Javni natječaj za prijam službenika – podaci i uputeREPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
Upravni odjel za EU fondove i razvoj


KLASA: 112-02/17-01/03
URBROJ: 2176/06-10/1-17-3
Petrinja, 10.03.2017. godine


PREDMET: Javni natječaj za prijam službenika – podaci i upute

 1. Viši stručni suradnik za koordinaciju projekata - na neodređeno vrijeme, magistar struke ili stručni specijalist politološke ili pravne struke - 1 izvršitelj.

 2. Opis poslova:

  Obavlja poslove takvog stupnja složenosti koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela;

  Stupanj samostalnosti uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika;

  Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada;

  Stupanj stručne komunikacije uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.

  Obavlja složenije stručne poslove koji se odnose na praćenje i analizu te koordinaciju planiranja, pripreme i provedbe programa i projekata Grada. Koordinira aktivnosti, uloge pojedinih dionika i sve ostale poslove u pripremi, izradi i realizaciji projekata Grada financiranih iz EU, nacionalnih i drugih fondova, kao i projekata Grada ostvarenih u partnerstvu s gradskim tvrtkama, ustanovama i udrugama te drugim subjektima.

  Surađuje s drugim upravnim tijelima Grada te gradskim tvrtkama, ustanovama i udrugama na stručnim poslovima vezanim za upravljanje projektnim ciklusom te radi prikupljanja ili razmjene informacija.
  Koordinira aktivnosti Odjela u vezi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u pogledu razvojnih programa i projekata Grada.
  Sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi bilješke sa sastanaka.
  Prati propise iz područja djelovanja Odjela i propise EU, izrađuje nacrte i prijedloge općih i pojedinačnih akata iz djelokruga rada Odjela.
  Odgovoran je za pravovremenu pripremu i dostavu pročelniku Odjela materijala za sjednice Gradskog vijeća, Kolegija Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, kao i tekstova usvojenih akata (u pisanom i elektronskom obliku) iz svojeg djelokruga rada.
  Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada po nalogu i uputama pročelnika.

 3. Podaci o plaći: Sukladno odredbi članka 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 51/13, 18/15 i 18/16) odnosno bruto plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (2,35) i osnovice za izračun plaće.

  Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 21od 10.03.2017. godine.

  Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 18.03.2017. godine.

 4. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem
  pisanog testiranja i intervjuom.
  Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
  Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.
  Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju ako je ta provjera provedena iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata.
 5. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
  Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09), Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09), Zakon o regionalnom razvoju („Narodne novine“, broj 147/14), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014-2020 („Narodne novine“, broj 92/14), Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ („Narodne novine“, broj 107/14, 23/15, 129/15), Pravilnik o prihvatljivosti izdataka („Narodne novine“, broj 143/14)
  Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda („Narodne novine“, broj 149/14)

  Propisi pod rbr. 1.–9. mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr).

 6. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeni na ovoj web stranici i na oglasnoj ploči Gradske uprave, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
  Podnositelji prijava dužni su u prijavi na javni natječaj navesti broj telefona za kontakt u svezi provođenja natječajnog postupka.

 

PRIVREMENI PROČELNIK
Edisa MAŠINOVIĆ, dipl.iur.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr