29.01.2019.
   1300
NATJEČAJ
Odluka o korisnicima stipendije za studente na području Grada Petrinje za akademsku godinu 2018./2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE
ODBOR ZA DODJELU STIPENDIJA

 

Na temelju članka 45. i 46. Statuta Grada Petrinje ( „Službeni vjesnik“, broj 14/13, 52/14, 68/17, 09/18 i 13/18 – ispr. ) i članka 11. Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Grada Petrinje („Službeni vjesnik“ broj 38/17 ), Odbor za dodjelu stipendija na 8. sjednici održanoj 24.01. 2019. godine donio je

 

O D L U K U
o korisnicima stipendije za studente na području Grada Petrinje
za akademsku godinu 2018./2019.

 

Članak 1.

Odbor za dodjelu stipendija nakon obrade dokumentacije prijavljenih kandidata na Natječaj za dodjelu stipendija, objavljenom 17.12. 2018. godine, donio je odluku da se u akademskoj godini 2018./2019. dodijeli trideset stipendija sljedećim studentima s područja Grada Petrinje:

 1. Gabriel Golub, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 97
 2. Doris Kajić, Pravni fakultet sveučilišta u Zagrebu, diplomski studij Socijalni rad 96
 3. Anja Ćelap, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, studij glazbene pedagogije    90
 4. Matea Oroz, Medicinski fakultet Sveučilišta u zagrebu, studij Medicina 86
 5. Ema Galijan, Zdravstveno veleučilište u zagrebu, studij Sanitarnog inženjerstva 83
 6. Alen Kadić, Veleučilište Velika Gorica, studij Krizni menadžment    80
 7. Ivona Tipura, Zdravstveno veleučilište u zagrebu, studij Sanitarnog inženjerstva 80
 8. Ivana Paun, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u zagrebu, studij Rehabilitacija 77
 9. Blanka Krčelić, Metalurški fakultet u Sisku, studij Metalurgija, smjer Industrijska ekologija 75
 10. Nermina Hafizović, Ekonomski fakultet u Zagrebu, studij Poslovna ekonomija, smjer Menadžment     70
 11. Marija Žarinčić, Učiteljski fakultet u Zagrebu - odsjek u Petrinji, Učiteljski studij, modul Likovna kultura     70
 12. Anamarija Draženović, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, studij Arhitektura     68
 13. Karla Grošić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, diplomski studij Primijenjena kemija, modul Primijenjena organska kemija     67
 14. Josip Majača, Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, studij Računarstvo 67
 15. Luka Mesek, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer Industrijska ekologija 67
 16. Matija Balija, Pomorski fakultet u Rijeci, studij Nautika i tehnologija pomorskog prometa 66
 17. Luka Vujnović, Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, Studij strojarstvo, smjer Konstrukcijski    62
 18. Lucija Hodalj, Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, studij Medicinsko – laboratorijske dijagnostike    60
 19. Kristijan Kolić, Fakultet političkih znanosti u Zagrebu, studij Preddiplomski studij politologije 60
 20. Sara Pršić, Metalurški fakultet sveučilišta u Zagrebu, studij Metalurgija, smjer Industrijska ekologija    60
 21. Tea Kadić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti    50
 22. Ivan Vujnović, Kineziološki fakultet u Zagrebu, studij Kineziologija 50
 23. Ivan Križanić, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Preddiplomski stručni studij Računarstvo    48
 24. Luka Pranjić,Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, studij Građevinarstvo 48
 25. Anja Kolić, Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, studij Sestrinstvo 40
 26. Anita Majdančić, Hrvatske studije Sveučilišta u Zagrebu, studij Povijest 40
 27. Tamara Prečanica, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, studij Poslovna ekonomija 40
 28. Mateo Tomić, Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, studij Sestrinstvo 40
 29. Marta Vračan, Pravni fakultet Sveučilišta u zagrebu, Socijalni rad 40
 30. David Vujasić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, studij Psihologija 40

 

Članak 2.

Nezadovoljni kandidati mogu uložiti prigovor na odabir kandidata iz članka 1. Ove Odluke u roku od 8 dana od dana primitka ove obavijesti. Pravodobno podneseni prigovor Odbor za stipendije može uvažiti, odnosno proslijediti gradonačelniku Grada Petrinje na rješavanje. Odluka po prigovoru je konačna. Nakon konačnosti odluke o dodjeli stipendije pristupa se zaključivanju ugovora o stipendiranju sa svima kojima je stipendija odobrena.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na Oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Grada Petrinje.

 

KLASA: 604-02/18-01/29
URBROJ: 2176/06-01-19-70

Petrinja, 25.01. 2019. godine

 

PREDSJEDNIK ODBORA ZA DODJELU STIPENDIJA

Nikola BARTULIĆ v.r.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr