01.02.2017.
   275
NATJEČAJ
NATJEČAJ za dodjelu donacija poljoprivrednim udrugama i udrugama za ruralni razvoj za 2017. godinu
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADONAČELNIK

Na temelju članka 5. Odluke o dodjeli donacija poljoprivrednim udrugama i udrugama za ruralni razvoj za 2017. (KLASA: 302-03/16-01/45, URBROJ: 2176/06-02-17-3, od 30. siječnja 2017. godine), Gradonačelnik Grada Petrinja raspisuje:


NATJEČAJ
za dodjelu donacija poljoprivrednim udrugama i udrugama za ruralni razvoj
za 2017. godinu

 1. Predmet natječaja:

  Grad Petrinja će dodjeljivati financijsku potporu za sufinanciranje programa/projekata udruga koje se djeluju na području poduzetništva, gospodarstva, poljoprivrede, ruralnog razvoja, zaštite potrošača, veterinarsko-zdravstvene zaštite i povećanja turističke ponude ako su povezana s nekim od prethodno navedenih područja, a koji su od interesa za Grad Petrinju.

  Područja interesa za Grad Petrinju su:

  • programi/projekati vezani za razvoj poljoprivrede i gospodarstva
  • očuvanje vrijednosti prirodnih krajobraza ruralnih područja
  • promicanje i popularizacija tradicionalnih i poljoprivrednih vrijednosti ruralnog prostora i održivog razvoja
  • provedba programa, projekata i manifestacija vezanih za razvoj gospodarstva i poljoprivrede
  • informiranje i edukacija javnosti o važnosti zdrave prehrane i konzumiranja domaćih svježih proizvoda
  • zbrinjavanje i udomljavanje napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca
  • zaštita potrošača
  • povećanje turističke ponude u smislu razvoja ruralnog područja

 2. Opći uvjeti:

  Uvjeti natječaja za prijavu programa/projekta su:

  • udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske i imati registrirano sjedište u Gradu Petrinji najmanje jednu godinu prije dana objave natječaja
  • udruga može na natječaj prijaviti najviše tri (3) projekta/programa
  • program/projekt NE financira redovan rad udruge
  • trajanje provođenja programa/projekta maksimalno 12 mj
  • program/projekt mora biti besplatan za korisnike
  • za program/projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Grada Petrinje
  • udruga mora imati osigurane ljudske i materijalne resurse za provedbu programa/projekta
  • udruga mora voditi transparentno financijsko poslovanje
  • prijava na natječaj mora sadržavati sve podatke i dokumentaciju određenu natječajem
  • prijavitelj nema dugovanja prema Gradu Petrinji

 3. Planirana vrijednost natječaja:

  Ukupno planirana vrijednost natječaja za dodjelu donacija poljoprivrednim udrugama i udrugama za ruralni razvoj za 2017. godinu je 50.000,00 kn.
  Financijska potpora za pojedini program/projekt može se odobriti u iznosu od najmanje 1.000,00 kn do najviše 30.000,00 kn. Planira se sklopiti najmanje 2, a najviše 50 ugovora o provedbi programa/projekta.

 4. Potrebna dokumentacija i kriteriji dodjele:

  Zahtjev za dodjelu donacija se podnosi na propisanim Obrascima sa svom pripadajućom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici s naznakom "Ne otvaraj - za Natječaj za dodjelu financijskih potpora za Udruge" - UO za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu, poštom ili u pisarnici Gradske uprave.
  Obrasci se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu Grada Petrinje (ured br. 31) ili na www.petrinja.hr ;
  Prijava na natječaj sadrži:
  • ispunjen i potpisan obrazac za prijavu programa/projekta
  • ispunjen i potpisan obrazac proračuna projekta/programa
  • preslik izvatka iz registra udruga Republike Hrvatske
  • opis projekta/programa
  • preslik financijskog izvješća za prethodnu godinu
  • podaci o udruzi (statut, svrha, smisao, članovi...)
  • obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
  • obrazac izjave o partnerstvu (ako partnerstvo postoji)

 5. Rok za podnošenje zahtjeva:

  Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave natječaja (do 3. ožujka 2017. godine).

 6. Naziv tijela kojem se podnosi zahtjev:

  Grad Petrinja
  Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu
  Ivana Gundulića 2
  44250 Petrinja
  s naznakom "Ne otvaraj - za Natječaj za dodjelu financijskih potpora za Udruge"

  Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju ili ne udovoljavaju uvjetima iz natječaja neće se razmatrati.
  Odluka o odobrenim programima/projektima će se objaviti na www.petrinja.hr.
  Povjerenstvo će prijavitelje obavijestiti pisanim putem o prihvaćanju odnosno neprihvaćanju programa /projekta te mjestu i vremenu potpisivanja Ugovora.

  Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu ili na broj telefona 044/515-220 ili 044/515-208.

  SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
  GRAD PETRINJA
  GRADONAČELNIK
  KLASA: 302-03/16-01/45
  URBROJ: 2176/06-02-17-6
  Petrinja, 30.01.2017. godineGRADONAČELNIK
Darinko DUMBOVIĆ

 

DOKUMENT ZA PREUZIMANJE
IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA
IZJAVA O PARTNERSTVU
OBRAZAC PRIJAVE
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr