07.03.2019.
   590
NATJEČAJ
Javni natječaj za prijem službenika – podaci i upute (Vozač)

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
URED GRADONAČELNIKA
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/19-01/04
URBROJ: 2176/06-11/1-19-5

Petrinja, 07.03.2018. godine

 

PREDMET: Javni natječaj za prijem službenika – podaci i upute

 

 1. Vozač - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, srednja stručna sprema prometne ili tehničke struke.

 2. Opis poslova:

Obavlja poslove takvog stupnja složenosti koji uključuju pomoćno-tehničke poslove koji zahtjevaju primjenu znanja i vještina tehničke struke.

Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi te pravilnu primjenu pravila struke.

 

Obavlja poslove prijevoza službenim automobilom za potrebe Grada odnosno gradonačelnika, vodi brigu o održavanju, osiguranju i registriranju automobila, vodi odgovarajuće evidencije o korištenju automobila.
Obavlja poslove nabavljača i teklića.

Po potrebi obavlja i druge poslove koje mu naloži gradonačelnik ili pročelnik.

 

 1. Podaci o plaći:

 Sukladno odredbi članka 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 51/13, 18/15 i 18/16) odnosno bruto plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (1,30) i osnovice za izračun plaće.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 22 od 06.03.2019. godine.

Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 14.03.2019. godine.

 

 1. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem

pisanog testiranja i intervjuom.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.      

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata.

 

 1. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 -ispr. i 123/17)),
  2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18 - Uredba),
  3. Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17),
  4. Statut Grada Petrinje (Sl. vj. 14/13, 52/14, 68/17, 09/18, 13/18 - ispr. i 59/18),
  5. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Petrinje (Sl. vj. 67/16).    

 

Propisi pod rbr. 1. – 3 . mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr) a propis pod rbr. 4 - 5. na web stranici Grada (www.petrinja.hr).

 

 1. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeni na web stranici Grada i na oglasnoj ploči Gradske uprave, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Podnositelji prijava dužni su u prijavi na javni oglas navesti broj telefona za kontakt u svezi provođenja natječajnog postupka.

 

PRIVREMENA PROČELNICA

Valentina Gajšek, dipl.politolog

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr