31.01.2017.
   673
NATJEČAJ
I. NATJEČAJ za dodjelu poticaja za zapošljavanje


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADONAČELNIK


Na temelju članka 6. Odluke o poticanju gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2017. godinu (KLASA: 302-03/16-01/45, URBROJ: 2176/06-02-17-4, od 30. siječnja 2017. godine), Gradonačelnik Grada Petrinja raspisuje:


I. NATJEČAJ
za dodjelu poticaja za zapošljavanje

 1. Predmet natječaja:

  Sredstva poticaja za zapošljavanje osoba mogu koristiti poduzetnici koji će u 2017. godini zaposliti osobe sa prebivalištem na području Grada Petrinje na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje 12 mjeseci uz uvjet da nisu bili zaposleni i to:
  • 1. za svaku novozaposlenu osobu u ekološkoj proizvodnji u iznosu od 1.200,00 kuna mjesečno
  • 2. za svaku novozaposlenu osobu u proizvodnim djelatnostima u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno
  • 3. za svaku novozaposlenu osobu u uslužnim djelatnostima u iznosu od 500,00 kuna mjesečno.

 2. Opći uvjeti:

  Korisnici sredstava mogu biti postojeća i nova mala trgovačka društva sa sjedištem ili poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovačka radnja, ugostiteljski objekt i slično) na području Grada Petrinje te OPG-i, obrtnici i slobodna zanimanja sa prebivalištem ili poslovnom jedinicom na području Grada koji nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Petrinji kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava.
  Izuzetno od stavka 1. korisnici sredstava mogu biti i poduzetnici koji imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Petrinji ili obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava u slučaju da je istima odgođena naplata ili odobrena otplata koja se redovito podmiruje.
  Korisnik sredstava obvezan je zadržati isti broj zaposlenih osoba, uključujući i novozaposlenu osobu, najmanje 12 mjeseci od dana predaje zahtjeva za dodjelu poticaja.

 3. Potrebna dokumentacija i kriteriji dodjele:

  Zahtjev za dodjelu poticaja se podnosi na propisanim Obrascima sa pripadajućom dokumentacijom. Obrasci se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Petrinje (ured br. 40) ili na www.petrinja.hr ;
  Uz prijavu na natječaj korisnici poticaja za zapošljavanje prilažu:
  • Izvadak o upisu u odgovarajući registar;
  • Rješenje o upisu u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda;
  • Izjavu poslodavca o broju zaposlenih na dan podnošenja Zahtjeva;
  • Obrazac JOPPD za mjesec u kojemu se osoba zapošljava;
  • Popis osoba za koji se traži potpora;
  • Ugovor o radu sa osobom za koju se traži potpora;
  • Obrazac prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje;
  • Obrazac prijave na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje;
  • Potvrdu o nepostojanju duga prema Gradu Petrinji;
  • Potpisanu zadužnicu na iznos odobrenog poticaja;
  • Presliku žiro-računa.

  Kriteriji za dodjelu poticaja su navedeni u Odluci o sufinanciranju zapošljavanja.

 4. Rok za podnošenje zahtjeva:

  Natječaj je otvoren od raspisivanja do utroška proračunom predviđenih sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2017. godine.

 5. Naziv tijela kojem se podnosi zahtjev:

  Grad Petrinja
  Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu
  Ivana Gundulića 2
  44250 Petrinja
  s naznakom «Zahtjev za sufinanciranje zapošljavanja»

  Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju ili ne udovoljavaju uvjetima iz natječaja neće se razmatrati.
  Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu ili na broj telefona 044/515-236 ili 044/515-220.

 

 

DOKUMENT ZA PREUZIMANJE
ZAHTJEV ZA DODJELU POTICAJA ZA ZAPOŠLJAVANJE/POČETAK OBAVLJANJA DJELATNOSTI NA PODRUČJU GRADA PETRINJE
PODATCI O OSOBAMA ZA KOJE SE TRAŽI POTICAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr