04.06.2019.
   186
NATJEČAJ
ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Petrinje (Gradska stolarija - Mije Srnaka 51)

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADONAČELNIK

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj 125/11 i 64/15), odredaba Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 4/12) i članka 49. stavak 4. točka 6. Statuta Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 14/13, 52/14, 68/17, 9/18 i 13/18 – ispr. i 59/18), Gradonačelnik Grada Petrinje 03.06.2019. godine, donio je


O D L U K U
o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
u vlasništvu Grada Petrinje

 

Članak 1.

Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Petrinje.
Poslovni prostor se nalazi u industrijskom dvorištu Gradske stolarije u Petrinji, Mije Srnaka 51, upisan u zk.ul.br. 9794, k.č.br. 1139, k.o. Petrinja, a sastoji se od jedne poslovne prostorije označene kao proizvodna hala površine 190 m2, s pravom korištenja industrijskog dvorišta.
Energetski certifikat: razred G.

Članak 2.

Namjena prostora iz članka 1. ove Odluke je za gospodarsku djetnost.

Članak 3.

Početni iznos mjesečne zakupnine za prostor iz članka 1. ove Odluke iznosi 1.719,50 kn
Jamčevina iznosi 5.158,50 kuna.

Članak 4.

Poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke daje se u zakup na određeno vrijeme i to u trajanju od 10 godina.

Članak 5.

Poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke dat će se u zakup putem javnog natječaja. Tekst natječaja nalazi se u prilogu ove odluke i njezin je sastavni dio.
Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči i internet stranici Grada Petrinje, a obavijest o objavljenom natječaju u "Večernjem listu".

Članak 6.

Rok za dostavu ponuda za zakup prostora iz članka 1. ove Odluke je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja.

Članak 7.

U Povjerenstvo za provođenje natječaja iz članka 1. ove Odluke, imenuju se:

1. Ante Marić, dipl.ing.agr., predsjedik
2. Zlata Jajčinović, struč.spec.oec., član
3. Silvija Piškur, dipl.iur., član

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADONAČELNIK

KLASA: 372-03/19-01/14
URBROJ: 2176/06-02-19-1
Petrinja, 03.06.2019. godine

GRADONAČELNIK

Darinko DUMBOVIĆ

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr