13.06.2019.
   282
NATJEČAJ
Javni natječaj za prijam službenika – podaci i upute (Viši referent za evidencije i prostorno planiranje)

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA I KULTURNE BAŠTINE

Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/19-01/11
URBROJ: 2176/06-07/1-19-5
Petrinja, 13.06.2019. godine

PREDMET: Javni natječaj za prijam službenika – podaci i upute

Viši referent za evidencije i prostorno planiranje - 1 izvršitelj na određeno vrijeme, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju najmanje tri godine građevinske, arhitektonske ili pravne struke.

 1. Opis poslova:

  Obavlja poslove takvog stupnja složenosti koji uključuje manje složene poslove s ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika.

  Stupanj samostalnosti ograničen je povremenim nadzorom i uputama od strane nadređenog službenika.

  Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te ispravnu primjenu postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.

  Stupanj stručne komunikacije uključuje kontakte unutar upravnoga tijela, a povremeno i izvan upravnoga tijela, u prikupljanju ili razmjeni informacija.

  Prati propise koji se odnose na Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, naročito područje izrade i donošenja prostornih planova, radi zapisnik sa javnog izlaganja, izvješće sa javne rasprave, izvješća sa javnih izlaganja za studije strateškog utjecaja na okoliš i druge.  Na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o izvedenom stanju, vodi postupke sukladno Zakonu. Priprema podatke i sudjeluje u  izradi Izvješća o stanju u prostoru; sudjeluje u praćenju projekata prema fondovima Europske unije.

  Odgovoran je za pravovremenu pripremu i dostavu pročelniku materijala za sjednice Gradskog vijeća, Kolegija Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, kao i tekstova usvojenih akata (u pisanom i elektronskom obliku).

  Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada po nalogu i uputama pročelnika.
 1. Podaci o plaći: Sukladno odredbi članka 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 51/13, 18/15 i 18/16) odnosno bruto plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (2,00) i osnovice za izračun plaće.

  Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 58 od 12.06.2019. godine.

  Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 20.06.2019. godine.
 1. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjuom.

  Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

  Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.     

  Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju i provjeri praktičnog rada, ako je ta provjera provedena iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata.
 1. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
  2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08,  61/11 i 4/18 - Uredba),
  3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
  4. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09),
  5. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19),
  6. Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13, 20/17 i 39/19),
  7. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19).

Propisi pod rbr. 1. – 7. mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr).

 1. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeni na ovoj web stranici i na oglasnoj ploči Gradske uprave, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

  Podnositelji prijava dužni su u prijavi na javni natječaj navesti broj telefona za kontakt u svezi provođenja natječajnog postupka.

 

PRIVREMENA PROČELNICA

Vlasta VUGLEC, dipl.ing.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr