24.04.2017.
   296
NATJEČAJ
Javni natječaj za prijem službenika – podaci i upute



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,
POLJOPRIVREDU I IMOVINU

KLASA: 112-02/17-01/04
URBROJ: 2176/06-08/1-17-4
Petrinja, 21.04.2017. godine


PREDMET: Javni natječaj za prijem službenika – podaci i upute

 1. Viši stručni suradnik za imovinu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili politološke struke.

 2. Opis poslova:

  Prati propise iz područja djelovanja Odjela, izrađuje nacrte i prijedloge akata za Gradsko vijeće, Gradonačelnika ili njihova radna tijela iz nadležnosti Odjela a vezano uz imovinu grada.Vodi potrebne evidencije (baze podataka) o imovini grada, prati izvršenje zaključenih ugovora, prati stanje imovine, sudjeluje u postupku etažiranja gradske imovine.
  Pruža informacije i priprema odgovarajuće potvrde građanima i nadležnim institucijama u svezi gradske imovine. Sudjeluje u ishođenju akata za izgradnju, legalizaciju i održavanju gradske imovine. Izrađuje planove i izvješća iz svoga djelokruga.
  Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada po nalogu i uputama pročelnika.

 3. Podaci o plaći: Sukladno odredbi članka 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 51/13, 18/15 i 18/16) odnosno bruto plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (2,35) i osnovice za izračun plaće.

  Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 38 od 19.04.2017. godine.

  Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 27.04.2017. godine.

 4. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem
  pisanog testiranja i intervjuom.

  Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

  Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.
  Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata.

 5. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
  Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09), Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09), Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“, broj 125/11 i 64/15) i Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“, broj 78/15).

  Propisi pod rbr. 1. – 6. mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr).

 6. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeni na web stranici Grada i na oglasnoj ploči Gradske uprave, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
  Podnositelji prijava dužni su u prijavi na javni oglas navesti broj telefona za kontakt u svezi provođenja natječajnog postupka.


PRIVREMENI PROČELNIK
Ante MARIĆ, dipl.ing.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr