30.01.2018.
   500
NATJEČAJ
Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Petrinje za 2018. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                                            
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA     
G R A D   P E T R I N J A
GRADONAČELNIK

KLASA: 023-05/18-01/02
URBROJ: 2176/06-02-18-2
Petrinja, 30. siječnja 2018.                                                                            

 

Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga
iz Proračuna Grada Petrinje za 2018. godinu

 

(1) Grad Petrinja poziva udruge koje su programski usmjerene na radu sljedećih područja ovog Natječaja.

 • Programsko područje 1 - Udruge iz Domovinskog rata
 • Programsko područje 2 – Udruge iz područja socijalne skrbi
 • Programsko područje 3 – Udruge pri zdravstvenoj skrbi
 • Programsko područje 4 – Udruge u kulturi
 • Programsko područje 5 – Programi udruga za djecu i mlade
 • Programsko područje 6 – Program gradskih manifestacija

 

(2) Udruge mogu prijaviti projekt ili program za sljedeće aktivnosti:

2.1. Za  Programsko područje 1 - Udruge iz Domovinskog rata:

 • očuvanje digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata
 • pomoć obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja kao i hrvatskim braniteljima u ostvarenju zakonom propisanih prava
 • organiziranje edukacija, seminara, predavanja, tribina i radionica vezanih za Domovinski rat
 • obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica vezanih za Domovinski rat
 • organiziranje susreta, natjecanja, koncerata, sportskih i drugih manifestacija

2.2. Za   Programsko područje 2 – Udruge iz područja socijalne skrbi:

 • podizanje kvalitete života socijalno ugroženih osoba i obitelji
 • skrb o starim i nemoćnim te socijalno ugroženim osobama
 • organiziranje edukacija, seminara, predavanja i tribina iz područja socijalne

      skrbi

 • aktivnosti usmjerene promicanju i razvoju volonterstva

 2.3. Za  Programsko područje 3 – Udruge pri zdravstvenoj skrbi

 • aktivnosti usmjerene na organizaciju programa preventivne zdravstvene skrbi
 • organiziranje edukacija, radionica, predavanja i tribina vezanih za preventivne

       zdravstvene programe

 • aktivnosti usmjerene na poboljšanje zdravstvene izvaninstitucionalne skrbi na

       području Grada Petrinje

 • aktivnosti usmjerene promicanju i razvoju volonterstva

2.4. Za Programsko područje 4 – Udruge u kulturi

 • aktivnosti usmjerene na kulturne sadržaje, te njegovanje i očuvanje kulturne baštine
 • programi rada pojedinih društava s dugogodišnjom tradicijom
 • programi koji pridonose razvitku i promicanju kulturnog života u Gradu Petrinji
 • programi koji potiču kulturnu suradnju udruga od interesa za Grad Petrinju
 • programi zaštite kulturnih dobara
 • lokalno-tradicijske manifestacije vezane uz prezentaciju kulturne baštine
 • programi međunarodne kulturne suradnje

2.5. Za programsko područje 5 – Programi udruga za djecu i mlade

 • programi koji doprinose statusu „Grad Petrinja-prijatelj djece“
 • programi prevencije ovisnosti i suzbijanja svih oblika nasilja među djecom i mladima
 • organizacija radionica, tribina i predavanja na temu zaštite dječjih prava
 • organiziranje aktivnosti za poticanje kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih u njihovo slobodno vrijeme

2.6. Za programsko područje 6  - Program gradskih manifestacija 

 • organizacija kulturno-zabavnih programa: glazbenih, scenskih, dramskih, likovnih, literarnih i sl. sadržaja
 • programi obilježavanja dana grada, sela i naselja na području Grada Petrinje, obilježavanje državnih praznika i vjerskih blagdana te svih gradskih manifestacija.

 

(3) Ukupno planirana vrijednost Natječaja za 2018. godinu je 1.220.000,00 kuna.

3.1. Za financiranje Programskog područja 1 ovog Natječaja planiran je iznos od 200.000,00  kuna.

Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 2.000.00 kuna, a najveći  40.000,00. kuna.  U ovom području planira se sklopiti najmanje 10, a najviše 20 ugovora o provedbi projekata. 

3.2. Za financiranje Programskog područja 2 ovog Natječaja planiran je iznos od 130.000,00  kuna.

Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 2.000.00 kuna, a najveći  40.000,00. kuna.  U ovom području planira se sklopiti najmanje 5, a najviše 15 ugovora o provedbi projekata. 

3.3. Za financiranje Programskog područja 3 ovog Natječaja planiran je iznos od 150.000,00  kuna.

Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 2.000.00 kuna, a najveći  40.000,00. kuna.  U ovom području planira se sklopiti najmanje 5, a najviše 15 ugovora o provedbi projekata.

3.4 Za financiranje Programskog područja 4 ovog Natječaja planiran je iznos od 240.000,00  kuna.

Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 2.000.00 kuna, a najveći  50.000,00. kuna.  U ovom području planira se sklopiti najmanje 10, a najviše 30 ugovora o provedbi projekata.

3.5 Za financiranje Programskog područja 5 ovog Natječaja planiran je iznos od 100.000,00  kuna.

Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 2.000.00 kuna, a najveći  30.000,00. kuna.  U ovom području planira se sklopiti najmanje 5, a najviše 20 ugovora o provedbi projekata. 

3.6 Za financiranje Programskog područja 6 ovog Natječaja planiran je iznos od 400.000,00  kuna.

Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 1.000.00 kuna, a najveći  40.000,00. kuna.  U ovom području planira se sklopiti najmanje 10, a najviše 50 ugovora o provedbi projekata.

 

(4) Natječaj je otvoren od 30.1.2018. do 2.3.2018. godine.

(5) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše jedan program ili projekt u okviru pojedinog Programskog područja, osim kod Programskog područja 6 ovog Natječaja, za razdoblje provedbe do 31.12.2018.godine. Ista udruga može biti partner na više projekata i programa unutar prioritetnih područja Natječaja.

Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga  sa sjedištem u Petrinji zaključno s danom objave Natječaja, koja je programski usmjerena na rad u područjima, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava i prema Državnom proračunu.

 

Obvezna natječajna dokumentacija obuhvaća:

 1. obrazac opisa programa ili projekta,
 2. obrazac proračuna programa ili projekta,
 3. obrazac izjave o financiranim projektima,
 4. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 5. obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo)
 6. dokaz o području djelovanja-preslika ovjerenog statuta udruge prijavitelja i partnera
 7. dokaz o registraciji (izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske, odnosno izvadak iz drugog odgovarajućeg registra u koji se upisuju druge pravne osobe kada su prihvatljivi prijavitelji ili njegova preslika), ne stariji od tri mjeseca do dana raspisivanja Natječaja iz kojeg je vidljivo da prijavitelj djeluje onoliko vremena od dana registracije do dana raspisivanja koliko je to propisano uvjetima natječaja.

Važna napomena: Izvadak iz registra udruga može zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge u registru udruga,

 1. dokaz o transparentnom financijskom poslovanju koji za obveznike dvojnog knjigovodstva više nije potrebno prilagati jer sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija («Narodne novine», broj 121/14) financijski izvještaji za obveznike dvojnog knjigovodstva su dostupni u Registru neprofitnih organizacija dok je za obveznike jednostavnog knjigovodstva potrebno priložiti Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela koja je usvojena od zakonskog zastupnika podnositelja i presliku Knjige prihoda i rashoda i Knjige blagajne,
 2. potvrda o nepostojanju duga po javnim davanjima iz Porezne uprave,
 3. izjava o nepostojanju nepodmirenih dospjelih dugovanja s osnove potraživanja Grada Petrinje,
 4. zadnji zapisnik s održane Skupštine udruge.

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaz, ne stariji od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ili projekta.

(6) Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Petrinje  www.petrinja.hr .

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u Pisarnicu ) na sljedeću adresu:

 

Grad Petrinja
Gundulićeva 2, 44 250 Petrinja
Javni natječaj za  financiranje projekata i programa
udruga iz Proračuna Grada Petrinje 2018.
Programsko područje br. ________
„Ne otvarati „

 

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju formalne uvjete Natječaja.

(7) Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti na tel. 515-250, te elektroničkim putem na adresu elektronske pošte: udruge@petrinja.hr.

 

                                                                                                        GRADONAČELNIK

                                                                         Darinko DUMBOVIĆ

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr