Prostorno planiranje
   1699

Prostorni plan Grada Petrinje

Prostorni plan uređenja Grada Petrinje - V. Izmjene i dopune

Generalni urbanistički plan Grada Petrinje -
III. Izmjene i dopune

GUP - III. Izmjene i dopune
1. Korištenje i namjena prostora
2. Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti
3. A. Prometna mreža
3. B. TK i Vodnogospodarstvo
3. C. Energetski sustav
4. A. Uvjeti korištenja
4. B. Oblici korištenja
4. C. Način gradnje

Važeći urbanistički planovi uređenja

UPU 10
UPU 13
UPU 18

Detaljni planovi uređenja:

Druge izmjene i dopune DPU PZ - Mošćenica
Izmjene i dopune DPU - Sajmište
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr