Upravna tijela Grada
   11899

URED GRADONAČELNIKA

PROČELNICA
Valentina Gajšek, dipl. polit.
Tel: 044/515-239
E-mail: ured.gradonacelnika@petrinja.hr
E-mail: gradonacelnik@petrinja.hr
U Uredu Gradonačelnika obavljaju se sljedeći upravni i stručni poslovi koji se odnose na:
 • pripremu, organizaciju i vođenje skraćenih zapisnika sa radnih Kolegija Gradonačelnika i njegovih radnih tijela,
 • protokol za potrebe Gradonačelnika, njegovih zamjenika i Gradskog vijeća,
 • priopćavanje i izvješćivanje javnosti u svezi rada Gradonačelnika, Gradske uprave i Gradskog vijeća te obavljanje administrativnih i drugih poslova za potrebe Gradonačelnika,
 • pripremu pisanih odgovora na vijećnička pitanja postavljena na sjednicama Gradskog vijeća,
 • koordinaciju izvršenja poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, posebice onih koji se odnose na značajnije projekte od interesa za Grad,
 • koordinaciju i praćenje realizacije projekata Grada i zajedničkih projekata Grada sa drugim tijelima, tvrtkama i udrugama,
 • osnivanje i vođenje baze podataka o projektima Grada,
 • odnose s vjerskim zajednicama, udrugama branitelja i stradalnicima u Domovinskom ratu, razvoj civilnog društva, ljudska prava, ravnopravnost spolova, građanske inicijative i pitanja mladih,
 • koordiniranje aktivnosti u svezi savjetovanja sa zainteresiranom javnosti,
 • uobličavanje stavova i prijedloga građana o prioritetnim problemima za rješavanje u Gradu Petrinji,
 • promidžbu Grada i odnose s javnošću,
 • zaštitu osobnih podataka,
 • koordinaciju mjera i aktivnosti u svezi provedbe propisa o zaštiti potrošača,
 • suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave, organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu,
 • održavanje i aktualizaciju službene web stranice Grada,
 • druge poslove koji mu se stave u nadležnost sukladno zakonu i općim aktima Grada.

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

PROČELNIK
Zdravko Kuljanac, dipl. iur.
Tel: 044/515-232
E-mail: petrinja@petrinja.hr
U Upravnom odjelu za lokalnu i mjesnu samoupravu i imovinsko - pravne poslove obavljaju se sljedeći upravni, pravni i stručni poslovi koji se odnose na:
 • pripremu nacrta i prijedloga općih akata za Gradsko vijeće, gradonačelnika i njihova radna tijela te brigu o usklađenosti tih akata sa zakonom, Statutom i drugim propisima
 • pružanje pravne, stručne, administrativne i tehničke pomoći drugim upravnim tijelima Grada u pripremi nacrta i prijedloga općih akata iz njihove nadležnosti,
 • pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći vijećnicima i klubovima vijećnika Gradskog vijeća, vođenje zapisnika sa sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela te čuvanje fonograma i izvornika dokumentacije sa sjednica Gradskog vijeća,
 • potpisivanje i objavu usvojenih akata Gradskog vijeća i gradonačelnika za koje je propisana objava te njihovu dostavu nadležnim tijelima u provođenju nadzora nad njihovom zakonitošću,
 • pripremu i provođenje izbora,
 • funkcioniranje tijela mjesne samouprave (vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora) i neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na njihov život i rad,
 • pružanje pomoći u radu vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina u Gradu Petrinji,
 • rad Vijeća za prevenciju,
 • rješavanje imovinsko – pravnih poslova za Grad (pribavljanje potrebne dokumentacije iz gruntovne i katastra, izrada kupoprodajnih ugovora, izvlaštenja, služnosti, pravo građenja, obavljanje poslova vezanih za povrat – naknadu oduzete imovine i sl.),
 • zastupanje Grada pred sudovima i drugim tijelima te suradnju s odvjetničkim uredima koji zastupaju Grad iz područja rada upravnog odjela.

STRUČNA SLUŽBA GRADA

PROČELNIK
Ivan Begić, dipl. iur.
Tel: 044/515-203
E-mail: ivan.begic@petrinja.hr
U Stručnoj službi Grada obavljaju se sljedeći upravni, pravni i stručni poslovi koji se odnose na:
 • izradu prijedloga općih akata i izradu pojedinačnih akata iz područja radnih odnosa za službenike i namještenike Gradske uprave te vođenje propisanih evidencija iz područja radnih odnosa,
 • izradu pojedinačnih akata u svezi stupanja na dužnost, prestanak obavljanja dužnosti i akata iz područja radnih odnosa za dužnosnike Grada,
 • primjenu propisa iz područja uredskog poslovanja (pisarnica i arhiva) te organizaciju dostave akata, drugih pismena i pošiljki,
 • izradu Plana javne nabave, provođenje postupaka javne nabave propisanih Zakonom o javnoj nabavi, Zakonom o koncesijama i Zakonom o javno – privatnom partnerstvu i pratećim uredbama od dostavljanja odluke o pokretanju postupka javne nabave sa pratećom dokumentacijom, izradu i vođenje izvješća i evidencija iz područja javne nabave (izvješća o javnoj nabavi),
 • evidencija zaključenih ugovora),
 • brigu o uspostavi i održavanje komunikacijskih i informacijskih sustava Gradske uprave,
 • brigu o službenim automobilima Gradske uprave (izrada izvješća o utrošku goriva, izdavanje putnih naloga, briga o čistoći vozila, poslovi registracije, briga o otklanjanju kvarova itd.),
 • evidentiranje potrošnje uredskog i sanitarnog materijala i sredstava reprezentacije za rad priručne kuhinje,
 • evidentiranje potrošnje električne struje za zgradu Gradske uprave i tijela mjesne samouprave te troškova fiksne i mobilne telefonije i interneta,
 • prijepis, umnožavanje i dostava akata i drugih pismena,
 • osiguranje i održavanje zgrade Gradske uprave i pripadajućeg prostora,
 • funkcioniranje priručne kuhinje,
 • održavanje centralnog grijanja,
 • druge poslove koji mu se stave u nadležnost sukladno zakonu i općim aktima Grada.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I IMOVINU

PROČELNIK
Ante Marić, dipl. ing. agr.
Tel: 044/ 515-220
E-mail: gospodarstvo@petrinja.hr
E-mail: poljoprivreda@petrinja.hr
U Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na:
 • izradu nacrta i prijedloga akata, programa i drugih dokumenta potrebnih za razvoj gospodarstva, poljoprivrede, ruralnog prostora i imovine Grada,
 • praćenje stanja i poduzimanje aktivnosti na ostvarivanju uvjeta za razvoj strateških gospodarskih grana i investicijskih ulaganja od značaja za Grad,
 • pripremu i predstavljanja projekata od interesa za Grad potencijalnim domaćim i inozemnim ulagačima, financijerima i donatorima kao i suradnje u postupku njihove pripreme i izvedbe,
 • koordiniranje poslova vezanih uz poduzetničke i poljoprivredne zone,
 • gospodarenje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i Grada,
 • praćenje stanja i vođenje evidencija poljoprivrednog zemljišta i poslove poljoprivrednog redarstva,
 • provođenje programa poticanja razvoja gospodarstva, poljoprivredne proizvodnje i ukupnog ruralnog razvoja,
 • poticanje razvoja ruralne infrastrukture i očuvanja tradicijske baštine ruralnog prostora,
 • pružanje stručne pomoći poljoprivrednim proizvođačima i drugim malim i srednjim poduzetnicima,
 • pružanje potpore udrugama, zadrugama i drugim pravnim subjektima iz svog djelokruga,
 • provođenje nadzora namjenskog korištenja gradskih potpora i donacija u svom djelokrugu,
 • organiziranje manifestacija (izložbe, sajmovi, stručni skupovi) iz područja poljoprivrede, malog poduzetništva i ruralnog razvoja,
 • pružanje potpore razvoju turizma, lova i ribolova,
 • provođenje mjera i aktivnosti zaštite poljoprivrednog zemljišta i šuma iz nadležnosti Grada,
 • zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja i poslovi higijeničarske službe,
 • provođenje mjera i vršenje nadzora u svezi agrotehničkih mjera sprječavanja širenja korova i biljnih bolesti,
 • elementarne nepogode, iz svog djelokruga,
 • koordiniranje i praćenje poslova javnih radova,
 • praćenje i reguliranje poslova uslužnih i trgovačkih subjekata na području Grada sukladno zakonskim i podzakonskim aktima,
 • zaštitu potrošača,
 • vođenje propisanih evidencija iz područja radnih odnosa upravnog odjela,
 • pripremu i provođenje odluka Gradskog vijeća i Gradonačelnika u svezi upravljanja, održavanja i raspolaganja gradskom imovinom,
 • izradu i ažuriranje baze podataka (evidencije) o imovini Grada (neizgrađeno građevinsko zemljište, poslovni prostori, stanovi, gospodarski objekti, trgovi, ulice i sl.),
 • izradu programa uređenja i upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem,
 • stručne i administrativne poslove glede upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada (prodaja, zakup, kupnja),
 • upravljanje stambenim prostorom (mjerila za korištenje, visina najamnine),
 • stručne i administrativne poslove o stambenom fondu Grada glede vlasništva, korištenja, najma, upravljanja (uključujući i temeljne podatke o stanu) te imovinsko pravne zaštite stambenog fonda,
 • izradu prijedloga akata u svezi utroška sredstava s osnova najma i prodaje stanova te izrada izvješća o utrošku prikupljenih sredstava,
 • utvrđivanja potrebe za održavanjem i održavanje objekata i druge imovine u vlasništvu Grada,
 • provođenje ovrha za neplaćenu najamninu, naknadu štete, neplaćanje jednokratne naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i sl. koje nisu u djelokrugu drugih upravnih tijela.
 • druge poslovi koji mu se stave u nadležnost sukladno zakonu i općim aktima Grada.

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

PROČELNICA
Vera Kaurin, dipl. iur.
Tel: 044/515-207
E-mail: komunalno@petrinja.hr
Komunalni doprinos:
j.tortic@petrinja.hr (044/515-231)
dajana.matic@petrinja.hr (044/515-207)
Komunalna naknada i naknada za uređenje voda::
komunalnanak@petrinja.hr (044/493-703)
s.greguric@petrinja.hr (044/515-229)
danijela.matkovic@petrinja.hr (044/493-704)
Komunalni redari:
k.redar.skolnekovic@petrinja.hr (044/515-245)
borna.vuic@petrinja.hr (044/515-253)
Održavanje cesta i javne rasvjete: mailto:i.kozuh@petrinja.hr (044/515-237)
U Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na:
 • organiziranje svih vrsta komunalnih djelatnosti suglasno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Zakonom o vodama, Zakonom o cestama te drugim zakonskim i podzakonskim aktima,
 • izradu nacrta i prijedloga odluka i drugih akata iz područja komunalnog gospodarstva,
 • izradu godišnjih i dugoročnih planova i programa održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture,
 • izdavanje uvjeta sukladno odredbama zakona kojima se uređuje prostorno planiranje i gradnja,
 • koordinaciju izrade tehničke dokumentacije za investicijske objekte komunalne infrastrukture i objekte održavanja komunalne infrastrukture,
 • pribavljanje lokacijskih i građevinskih dozvola za izgradnju komunalne infrastrukture,
 • koordinaciju izvođenja radova održavanja i izgradnje objekata komunalne infrastrukture,
 • gradnju, rekonstrukciju i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, (groblja, nerazvrstane ceste, itd.),
 • izgradnju i održavanje javne rasvjete, javnih zelenih površina i opreme na zelenim površinama,
 • korištenje javnih površina (najam i zakup),
 • pripremu građevinskog zemljišta za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
 • pripremu dokumentacije za apliciranje prema tijelima državne vlasti iz područja komunalnog gospodarstva,
 • evidentiranje i utvrđivanje obveznika te izrada rješenja u svezi plaćanja i prisilne naplate komunalne naknade, komunalnog doprinosa, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i naknade za uređenje voda,
 • komunalno redarstvo glede provođenja Odluke o komunalnom redu i Odluke o autotaksi prijevozu, Zakona o građevinskoj inspekciji i drugih propisa koji se odnose na rad komunalnog redarstva,
 • koordinaciju rada s gradskim komunalnim poduzećima u cilju unapređenja obavljanja komunalnih djelatnosti,
 • izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz te drugih dozvola i koncesija predviđenih Zakonom o komunalnom gospodarstvu i drugim propisima,
 • povjeravanje obavljanja komunalnih poslova putem ugovora,
 • uređenje prometa na području Grada (planiranje i regulacija prometa), izdavanja suglasnosti u svezi regulacije prometa na nerazvrstanim cestama i suglasnosti za korištenja nerazvrstanih cesta,
 • nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila te upravljanje prometom
 • druge poslovi koji mu se stave u nadležnost sukladno zakonu i općim aktima Grada.

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA

PROČELNICA
Ivana Kordić, dipl. oecc.
Tel: 044/515-223
E-mail: ivana.kordic@petrinja.hr
U Upravnom odjelu za financije, proračun i naplatu potraživanja obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na:
 • izradu prijedloga Proračuna Grada i nadzor njegova izvršenja,
 • kreiranje i koordiniranje pri izradi osnova dugoročne financijske politike Grada,
 • izradu uputa i smjernica za izradu prijedloga Proračuna Grada i financijskih planova proračunskih korisnika,
 • analizu prijedloga i usklađivanje financijskih planova proračunskih korisnika s procijenjenim prihodima i primicima,
 • izradu plana rashoda i izdataka upravnih tijela Gradske uprave i kontrolu izvršenja istog,
 • knjigovodstveno evidentiranje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna i tijela Gradske uprave,
 • izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna i drugih financijskih poslova za Gradonačelnika i Gradsko vijeće,
 • planiranje likvidnosti Proračuna prema novčanom tijeku Proračuna,
 • utvrđivanje mjesečne dodjele sredstava u skladu s likvidnošću Proračuna i preuzetim obvezama proračunskih korisnika,
 • knjigovodstveno evidentiranja imovine Grada i izradu bilance dugotrajne imovine,
 • poslove vezane za popis duga, izdana jamstva i zajmove, te obvezno izvještavanje Ministarstva financija,
 • dobivanje suglasnosti za zaduživanje i davanje jamstava,
 • pripremu akata za uvođenje gradskih poreza, evidentiranje i kontrola plaćanja,
 • brigu o pravovremenoj naplati svih prihoda s naslova poreza, doprinosa, taksa i pristojbi, najamnina i zakupnina za korištenje poslovnih, stambenih i drugih prostora u vlasništvu Grada,
 • provođenje prisilne naplate potraživanja,
 • financijsko-računovodstvene poslove vezane za rad tijela Grada i tijela mjesne samouprave,
 • obračun plaća i naknada, ugovora o djelu i drugih izdataka,
 • obavljanje platnog prometa, blagajničko poslovanje i fakturiranje,
 • izradu izvješća za potrebe Ministarstva financija, Porezne uprave, REGOS-a i potrebe državne statistike,
 • sustav unutarnjih financijskih kontrola i fiskalnu odgovornost,
 • gradsku riznicu.

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROČELNICA
Zlata Jajčinović, struč.spec.oec.
Tel: 044/515-238
E-mail: zlata.jajcinovic@petrinja.hr
U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na:
 • izradu nacrta prijedloga programa javnih potreba u kulturi i športu s financijskim planom i drugih općih akata iz svoje nadležnosti,
 • tehničku kulturu,
 • socijalnu skrb,
 • izradu nacrta prijedloga programa javnih potreba u socijalnoj skrbi,
 • izradu pojedinačnih akata o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi te poslovi evidencije tih prava i izrada izvješća, sukladno posebnim propisima,
 • brigu o djeci - predškolski odgoj i obrazovanje,
 • kulturu i kulturne ustanove na kojima Grad ima osnivačka prava, uključivo umjetničko stvaralaštvo, amaterizam, zabavne i promidžbene aktivnosti te zaštitu i očuvanje kulturnih dobara,
 • osiguranje sredstava za zadovoljavanje potreba u kulturi, kao i poticanje sponzorstva i donatorstva za očuvanje i unaprjeđenje standarda u kulturi i zaštiti kulturne baštine,
 • sudjelovanje u izradi projekata za apliciranje prema fondovima EU, stranim donatorima i tijelima državne vlasti u području društvenih djelatnosti,
 • poticanje kulturnog stvaralaštva udruga manjina sa područja Grada Petrinje,
 • izradu prijedloga godišnjih manifestacija i programa proslava, obilježavanje značajnih datuma,
 • šport, uključivo natjecateljske i rekreativne oblike,
 • očuvanje stečevina Domovinskog rata i moralnog digniteta hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata,
 • vođenje evidencije o ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama iz područja društvenih djelatnosti kojih je Grad osnivač ili čiji se programi financiraju iz Proračuna Grada i usklađivanje planova i programa u ostvarivanju zajedničkih funkcija i suradnje,
 • kontinuirano praćenje stanja u pojedinim područjima društvenih djelatnosti i predlaganje poduzimanja određenih mjera, izrada i analiza izvješća, izrada plansko-financijskih dokumenata i ostalih akata nužnih za funkcioniranje pojedinih djelatnosti,
 • osnivanje i suradnju sa Savjetom mladih i drugim pravnim i fizičkim osobama iz područja društvenih djelatnosti,
 • preventivne zdravstvene programe koje provodi Grad,
 • stipendiranje učenika i studenata i subvencija školskih programa,
 • rad pučke kuhinje,
 • provođenje programa za novorođenu djecu,
 • provođenje programa skrbi o starijim osobama,
 • pripremu, izradu, koordinaciju i praćenje izvršenja planova i programa iz oblasti zaštite na radu, zaštite od požara i civilne zaštite, sukladno posebnim propisima,
 • druge poslove koji mu se stave u nadležnost sukladno zakonu i općim aktima Grada.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA I KULTURNE BAŠTINE

PROČELNICA
Vlasta Vuglec, dipl. ing. građ.
Tel: 044/515-216
E-mail: okolis@petrinja.hr
U Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na:
 • pripremu i praćenje izrade izvješća o stanju u prostoru, pripremu akata u svezi praćenja stanja u prostoru, pripremu i praćenje izrade dokumenata prostornog uređenja, pripremu akata u svezi donošenja dokumenata prostornog uređenja, praćenje provođenja dokumenata prostornog uređenja, vođenje dokumentacije o prostoru te drugi upravni i stručni poslovi prostornog planiranja, sudjelovanje u pripremi nacrta i prijedloga općih akata Gradskog vijeća u svezi zakona kojim se uređuju prostorno uređenje, gradnja, gospodarenje otpadom i zaštita prirode,
 • izradu odluka u svezi izmjena i dopuna PPUG-a Petrinje, GUP-a i UPU-a, praćenje postupka izrade PPUG-a GUP-a, UPU-a , objava javne rasprave, izrada izvješća sa javne rasprave, izrada stručne analize zaprimljenih zahtjeva za izradu izmjena PPUG-a i GUP-a, praćenje izrade Strategije razvoja RH, Prostornog plana RH, Prostornog plana SMŽ, Izvješća o stanju u prostoru SMŽ, sudjelovanje u izradi izvješća o stanju u prostoru,
 • izrada projektnih zadataka za studije iz oblasti prostornog planiranja,
 • izradu nacrta prijedloga programa javnih potreba u socijalnoj skrbi,
 • izradu pojedinačnih akata o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi te poslovi evidencije tih prava i izrada izvješća, sukladno posebnim propisima,
 • korištenje informacijskog sustava o prostoru koji obuhvaća pribavljanje i ažuriranje programskih podataka, praćenje funkcioniranja sustava, predlaganje i provođenje mjera za razvitak sustava uz korištenje jedinstvene metodologije podataka u prostoru,
 • zaštitu okoliša, zaštitu zraka, brigu o otpadu i zaštitu od buke,
 • pripremu i sudjelovanje u izradi elaborata i studija te provođenje konkretnih akcija iz područja zaštite okoliša (izvješće o stanju okoliša, program zaštite okoliša i dr.),
 • praćenje stanja u okolišu i prirodi te ažuriranje podataka o istom,
 • izradu i praćenje provedbe dokumenata u svezi poboljšanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije,
 • pribavljanje lokacijskih i građevinskih dozvola za zahvate iz programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom ,
 • sudjelovanje u postupcima javne nabave, sklapanju ugovora i praćenju gradnje objekata iz programa zaštite okoliša i programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom,
 • izdavanje lokacijskih informacija, obavijesti o posebnim uvjetima, obavijesti o uvjetima za izradu glavnih projekata, lokacijskih dozvola, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, potvrde o usklađenosti parcelacijskih elaborata, potvrde na elaborate etažnog vlasništva, rješenja o izvedenom stanju, građevinskih dozvola, uporabnih i privremenih uporabnih dozvola, rješenja o uklanjanju građevina, akti o izmjeni u svezi s imenom ili tvrtkom investitora i s produljenjem važenja spomenutog akta, klauzule konačnosti i pravomoćnosti, i drugih akata vezanih za gradnju sukladno posebnim propisima,
 • obavljanje upravnih i stručnih poslova vezanih za očuvanje prirodne baštine, povijesnog i graditeljskog nasljeđa te zaštitu spomenika kulture,
 • druge poslove koji mu se stave u nadležnost sukladno zakonu i općim aktima Grada.

UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE I RAZVOJ

PROČELNICA
Edisa Mašinović, dipl. iur.
Tel: 044/515-246
E-mail: edisa.masinovic@petrinja.hr
U Upravnom odjelu za EU fondove i razvoj obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na:
 • analitičko-planske, informacijske, normativno-pravne, upravne, organizacijsko- koordinacijske i druge stručne poslove vezane uz provedbu zajedničkih europskih politika i korištenje fondova Europske unije, nacionalnih i drugih fondova,
 • izradu nacrta i prijedloga akata, programa i drugih dokumenta potrebnih za razvoj i projekte od interesa za Grad,
 • planiranje, kandidiranje i implementaciju projekata sufinanciranih od fondova Europske unije, nacionalnih i drugih fondova, te praćenje njihove realizacije,
 • koordiniranje rada upravnih odjela Grada, trgovačkih društava i ustanova kojima je osnivač Grad kod iniciranja, planiranja i provođenja projekata,
 • koordinaciju izvršenja poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, posebice onih koji se odnose na značajnije projekte od interesa za Grad,
 • koordinaciju i praćenje realizacije zajedničkih projekata Grada sa drugim organizacijama, tijelima, tvrtkama i udrugama,
 • osnivanje i vođenje baze podataka o projektima Grada,
 • uspostavljanje i poticanje suradnje s nacionalnim i međunarodnim organizacijama, drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te razvojnim agencijama radi izrade i provedbe razvojnih programa i projekata od interesa za Grad, a financiranih iz fondova Europske unije, nacionalnih i drugih fondova,
 • savjetovanje i pružanje stručne pomoći, te praćenje i nadzor rada trgovačkih društava i ustanova kojima je osnivač Grad, u poslovima strateškog planiranja, pripreme i provedbe projekata te povlačenje sredstava iz fondova,
 • sudjelovanje u postupku izrade strateških dokumenata u područjima iz djelokruga Upravnog odjela, predlaganje i provođenje programa i projekata lokalne razvojne politike u skladu s regionalnim, nacionalnim i europskim politikama regionalnog razvoja,
 • praćenje propisa, problematike i programa EU te resornih nacionalnih i drugih institucija na planu provođenja zajedničkih europskih politika
 • druge poslove koji mu se stave u nadležnost sukladno zakonu i općim aktima Grada.

UNUTARNJA REVIZIJA

UNUTARNJI REVIZOR
Koraljka Ličina, dipl. oec.
Tel: 098/179-3097
E-mail: koraljka.licina@petrinja.hr
Unutarnji revizor obavlja neovisnu i objektivnu procjenu sustava unutarnjih kontrola te daje stručno mišljenje i savjete za poboljšanje djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem, kako bi se osiguralo provođenje postojećih procesa u funkciji: ostvarivanja poslovnih ciljeva institucije, obavljanja poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način, usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima, planovima, programima i postupcima, pouzdanosti i sveobuhvatnosti financijskih i drugih informacija i podataka, uključujući unutarnje i vanjsko izvještavanje.
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr