19.04.2018.
Službena Petrinja
   929
Poziv za 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Petrinje

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/18-01/02
URBROJ: 2176/06-01-18-1

Petrinja, 18.04.2018. godine


Na temelju članka 39. stavka 1. točke 2. i 3. Statuta Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 14/13, 52/14, 68/17 i 09/18) i članka 92. stavka 1. u svezi sa člankom 93. stavkom 8. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 14/10, 14/13, 32/15 i 09/18),

  

S A Z I V A M

10. (izvanrednu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Petrinje


koja će se održati u  srijedu, 25. travnja 2018. godine  u Gradskoj vijećnici, I. Gundulića 2 s početkom u 16,00 sati.

Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I    R E D

 

  1. Rasprava o izgradnji reciklažnog dvorišta na području Grada Petrinje.

    - uvod: Mihael Jurić, vijećnik Gradskog vijeća

                                                                                    

Molim Vas da sjednici obvezno budete nazočni, a za slučaj spriječenosti kontaktirajte tel. 515–232.

 

P R E D S J E D N I C A 

Magdalena KOMES, dipl. iur. v.r.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr