23.05.2018.
Službena Petrinja
   936
Poziv za 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Petrinje

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/18-01/03
URBROJ: 2176/06-01-18-1
Petrinja, 23.05.2018. godine

Na temelju članka 39. stavka 1. točke 2. i 3. Statuta Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 14/13, 52/14 i 68/17) i članka 92. i 93. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 14/10, 14/13 i 32/15),

S A Z I V A M

11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Petrinje koja će se održati
u srijedu, 30. svibnja 2018. godine u Gradskoj vijećnici,
I. Gundulića 2 s početkom u 12,00 sati.

 

Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje skraćenih zapisnika s 09. i 10. (izvanredne) sjednice Gradskog vijeća.
 2. Aktualni sat.
 3. Izvješće Radne skupine Gradskog vijeća o poduzetim radnjama u svezi izgradnje reciklažnog dvorišta u Petrinji.
  - izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
 1. Razmatranje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Petrinje za 2016. godinu.
  - izvješćuje: Ivana Kordić, privr. pročelnica UO za financije, proračun i naplatu potraživanja
 1. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Petrinje za 2017. godinu.
  - izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo,  zaštitu okoliša i kulturne baštine
 1. Izvješće o  izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017. godinu.
  - izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
 1. Izvješće o  izvršenju Programa zaštite okoliša Grada Petrinje za 2017. godinu.
  - izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
 1. Prijedlog Izmjene Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Petrinje u 2018. godini.
  - izvješćuje: Ante Marić, privr. pročelnik UO za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu

 2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o prodaji nekretnina u PZ Mošćenica - Poljana.
  - izvješćuje: Ante Marić, privr. pročelnik UO za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu
 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o stjecanju, upravljanju, korištenju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Petrinje.
  - izvješćuje: Ante Marić, privr. pročelnik UO za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu
 1. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja u svrhu provedbe projekta  "Uspostava veteranskog centra u Petrinji"
  - izvješćuje: Ante Marić, privr. pročelnik UO za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu
 1. Razmatranje Prijedloga Ugovora o pripajanju društva Vodoopskrba Kupa d.o.o. društvu Sisački vodovod d.o.o.
  - izvješćuje: Darinko Dumbović, gradonačelnik
 1. Prijedlog Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti Vatrogasne postrojbe Grada Petrinje.
  - izvješćuje: Joso Grahovac, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti

Molim Vas da sjednici obvezno budete nazočni, a za slučaj spriječenosti kontaktirajte tel. 515 – 252.

NAPOMENA: Pisane i usmene prijave za postavljanje pitanja na Aktualnom satu primaju se 30 minuta prije početka sjednice.

P R E D S J E D N I C A 

Magdalena KOMES, dipl. iur.

 

 

Dokumentacija
Dokumentacija uz 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Petrinje
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr