24.01.2019.
Službena Petrinja
   729
Poziv za 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Petrinje

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/19-01/01
URBROJ: 2176/06-01-19-1

Petrinja, 21.01.2019. godine

 

Na temelju članka 39. stavka 1. točke 2. i 3. Statuta Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 14/13, 52/14, 68/17, 09/18, 13/18 - ispr. i 59/18) i članka 92. i 93. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 14/10, 14/13, 32/15 i 09/18),

 

S A Z I V A M

20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Petrinje koja će se održati
u četvrtak, 31. siječnja 2019. godine u Gradskoj vijećnici,
I. Gundulića 2 s početkom u 12,00 sati.

 

Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I    R E D

 

 1. Usvajanje skraćenih zapisnika sa 18. i 19. sjednice Gradskog vijeća.
 2. Aktualni sat.
 3. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Grada Petrinje za 2018. godinu. - izvješćuje: Miroslav Tonec. načelnik PP Petrinja
 4. Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Petrinje.
  - izvješćuje: Ivana Kordić, privr. pročelnica UO za financije, proračun i naplatu potraživanja
 5. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Petrinje za 2019. godinu.
  - izvješćuje: Ivana Kordić, privr. pročelnica UO za financije, proračun i naplatu potraživanja
 6. Prijedlog Plana davanja koncesija na području Grada Petrinje za 2019. godinu.
  - izvješćuje: Ivana Kordić, privr. pročelnica UO za financije, proračun i naplatu potraživanja
 7. Prijedlog Programa utroška sredstava doprinosa za šume za 2019. godinu.
  - izvješćuje: Ivana Kordić, privr. pročelnica UO za financije, proračun i naplatu potraživanja
 8. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu.
  - izvješćuje: Ivana Kordić, privr. pročelnica UO za financije, proračun i naplatu potraživanja

 

Molim Vas da sjednici obvezno budete nazočni, a za slučaj spriječenosti kontaktirajte tel. 515 – 252.

NAPOMENA: Pisane i usmene prijave za postavljanje pitanja na Aktualnom satu primaju se 30 minuta prije početka sjednice.

 

P R E D S J E D N I C A 

Magdalena KOMES, dipl. iur.

 

 

Dokumentacija:
Dokumentacija za preuzimanje
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr