Zakonske olakšice
   2244

Porezne olakšice i poticaji za poduzetnike

Izdvojeno iz Zakona:

Olakšice i oslobođenja za porezne obveznike prema Zakonu o porezu na dohodak na području PPDS

Članak 54.

(1) Rezidentima koji imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi i brdsko-planinskim područ¬jima utvrđenim posebnim zakonima, iznimno od članka 36. stavka 1. ovoga Zakona, osnovni osobni odbitak utvrđuje se u visini:

 • 3.840,00 kuna mjesečno za porezne obveznike koji imaju prebivalište i borave na području posebne državne skrbi prve skupine
 • 3.200,00 kuna mjesečno, za porezne obveznike koji imaju prebivalište i borave na području posebne državne skrbi druge skupine,
 • 2.400,00 kuna mjesečno, za porezne obveznike koji imaju prebivalište i borave na području posebne državne skrbi treće skupine

(2) Rezidentima se osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji i djecu utvrđuje prema osnovnom osobnom odbitku iz stavka 1. ovoga članka primjenom faktora iz članka 36. stavka 2. točke 1. i 2. ovoga članka, ako ti članovi uže obitelji i djeca imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi ili imaju prebivalište i borave na brdsko-planinskim područjima.

(3) Rezidentima se osobni odbitak za vlastitu invalidnost i/ili invalidnost uzdržavanih članova uže obitelji i/ili djece, ako imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi ili ako imaju prebivalište i borave na brdsko-planinskim područjima, utvrđuje prema osnovnom osobnom odbitku iz stavka 1. ovoga članka primjenom faktora iz članka 36. stavka 2. točke 3. i 4. ovoga Zakona.

(4) Osobni odbitak prema stavku 1., 2. i 3. ovoga članka priznaje se u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave, a tijekom poreznog razdoblja pri utvrđivanju predujma dohotka od nesamostalnog rada priznaje se osobni odbitak iz članka 36. stavka 1. i 2. ovoga Zakona.

Članak 55.

(1) Obveznicima poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti iz članka 18. ovoga Zakona na područjima posebne državne skrbi i brdsko-planinskim područjima, utvrđeni porez na dohodak od djelatnosti na tim područjima umanjuje se za:

 • 100% na područjima posebne državne skrbi prve skupine
 • 75% na područjima posebne državne skrbi druge skupine
 • 25% na područjima posebne državne skrbi treće skupine i brdsko-planinskim područjima.

(2) Obveznici poreza na dohodak mogu koristiti oslobođenje ili umanjenje poreza na dohodak iz stavka 1. ovog članka deset godine od dana početka primjene ovog Zakona pod uvjetom da zapošljavaju više od dva radnika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme pri čemu više od 50% radnika imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi i ili brdsko-planinskim područjima najmanje devet mjeseci u poreznom razdoblju.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 18. ovog Zakona na području Grada Vukovara i zapošljavaju više od dva radnika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme pri čemu više od 50% radnika imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi i ili brdsko-planinskim područjima najmanje devet mjeseci u poreznom razdoblju, oslobođeni su plaćanja poreza na dohodak deset godina od dana početka primjene ovog Zakona, a nakon toga porez na dohodak im se umanjuje za 75 %.

2. Zakon o porezu na dobit - Olakšice i oslobođenja za porezne obveznike na područjima posebne državne skrbi

Članak 21.

Porezni obveznici koji obavljaju djelatnost na području posebne državne skrbi i zapošljavaju više od pet zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% zaposlenika ima prebivalište i boravište na području posebne državne skrbi najmanje devet mjeseci, plaćaju porez na dobit deset godina od početka primjene ovoga Zakona kako slijedi:

 • ne plaćaju porez na dobit na području prve skupine
 • plaćaju 25% od propisane porezne stope na području druge skupine
 • plaćaju 75% od propisane porezne stope na području treće skupine.

(2) Smatra se da porezni obveznik iz stavka 1. ovog članka zapošljava na neodređeno vrijeme zaposlenika s područja posebne državne skrbi ako je zaposlenik proveo u radnom odnosu kod poreznog obveznika te imao prebivalište i boravište na području posebne državne skrbi najmanje devet mjeseci u poreznom razdoblju.

3. Zakon o području posebne državne skrbi NN 86/08)

Članak 23.

(1) Obveznici poreza na dobit koji obavljaju djelatnost poljoprivrede i ribarstva na području posebne državne skrbi i zapošljavaju više od 5 zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50 % zaposlenika ima prebivalište i boravište na području posebne državne skrbi najmanje 9 mjeseci, do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, plaćaju poreza na dobit kako slijedi:

 • ne plaćaju porez na dobit na području prve skupine
 • plaćaju 25 % od propisane porezne stope na području druge skupine (Grad Petrinja)
 • plaćaju 75% od propisane porezne stope na području treće skupine

(2) Smatra se da obveznik poreza iz stavka 1. ovog članka zapošljava na neodređeno vrijeme zaposlenika ako je zaposlenik proveo u radnom odnosu kod poreznog obveznika i imao prebivalište i boravio na području posebne državne skrbi najmanje 9 mjeseci u poreznom razdoblju.

Članak 24.

(1) Obveznici poreza na dobit koji obavljaju djelatnost na području posebne državne skrbi, osim djelatnosti poljoprivrede i ribarstva, i zapošljavaju više od 5 zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50 % zaposlenika ima prebivalište i boravište na području posebne državne skrbi, plaćaju porez na dobit kako slijedi:

1. obveznik poreza na dobit koji obavlja djelatnost na području prve skupine područja posebne državne skrbi:

 • ne plaća porez na dobit u razdoblju 2008.-2010. godine
 • plaća 25 % od propisane stope poreza u razdoblju 2011.-2013.
 • plaća 75 % od propisane stope poreza u razdoblju 2014.- 2016.
 • od 2017. godine plaća u visini propisane porezne stope

2. obveznik poreza na dobit koji obavlja djelatnost na području druge skupine područja posebne državne skrbi: (Grad Petrinja)

 • plaća 25% od propisane stope poreza u razdoblju 2008.-2010.
 • plaća 75 % od propisane stope poreza u razdoblju 2011.-2013.
 • od 2014. godine plaća u visini propisane porezne stope

3. Obveznik poreza na dobit koji obavlja djelatnost na području treće skupine područja posebne državne skrbi:

 • 75 % od propisane stope poreza u razdoblju 2008.-2010.
 • 85 %od propisane stope poreza u razdoblju 2011.-2013.
 • od 2014. godine plaća u visini propisane porezne stope

(2) Iznos oslobađanja od poreza na dobit za navedena vremenska razdoblja iz stavka 1. ovog članka, utvrđuje se sukladno uvjetima i kriterijima utvrđenim Odlukom o objavi pravila o potporama male vrijednosti

(3) Smatra se da obveznik poreza iz stavka 1. ovog članka zapošljava na neodređeno vrijeme zaposlenika ako je zaposlenik proveo u radnom odnosu kod poreznog obveznika i imao prebivalište i boravio na području Grada Vukovara ili brdsko-planinskom području ili području posebne državne skrbi najmanje 9 mjeseci u poreznom razdoblju.

4. Zakon o poticanju ulaganja (NN 138/06) i Uredba o poticanju ulaganja (NN 64/07)

Provodi Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva zajedno sa Agencijom za poticanje izvoza i ulaganja.
Mogućnost ostvarenja bespovratnih sredstava i olakšica za proizvodno-prerađivačke djelatnosti: porezne povlastice, carinske povlastice, potpora za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, potpore za troškove usavršavanja, poticajne mjere za osnivanje i razvoj. Prijava se podnosi Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva na određenim obrascima prije početka ulaganja.

5. Rješenje o utvrđivanju cijene obrtnice ( NN 30/05)

Članak 2.

Za izdanu obrtnicu fizička osoba plaća 200,00 kn.

Plaćanja cijene obrtnice oslobođene su:

 • fizičke osobe koje otvaraju obrt na područjima određenim Zakonom o područjima posebne državne skrbi i Zakonom o otocima,
 • fizičke osobe navedene u programima zbrinjavanja kojih je potpisnik Ministarstvo s drugim ministarstvima i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, branitelji kao i osobe prijavljene na Zavodu za zapošljavanje starije od 45 godina ili s najmanje 20 godina radnog staža,
 • fizičke osobe koje temeljem Programa zapošljavanja, poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva i sprječavanja sive ekonomije u turizmu - »Poticaj za uspjeh« registriraju obrt za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u smještajnim objektima vrste: hoteli, pansioni, aparthoteli ili kampovi, kapaciteta ne većeg od 40 soba ili 20 apartmana ili 100 kamp jedinica.

U slučaju zajedničkog obavljanja obrta za jednu izdanu obrtnicu plaća se iznos iz stavka 1. ovog članka.
Za svaku sljedeću izdanu obrtnicu plaća se 60,00 kn.

6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju invalidnih osoba
»OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM«

Članak 24.

U članku 29. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Poslodavac koji zapošljava osobe s invaliditetom pod općim uvjetima ima pravo na iste olakšice kao i poslodavac koji zapošljava osobe s invaliditetom pod posebnim uvjetima i to:

 • pravo na porezne olakšice predviđene posebnim propisima,
 • pravo na novčani poticaj, i
 • pravo na poticaje predviđene posebnim ugovorom o za¬poš¬ljavanju osoba s invaliditetom sklopljenim s Fondom, Hrvat¬skim zavodom za zapošljavanje, nadležnom službom socijalne skrbi, jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave ili s drugim poslodavcem (u daljnjem tekstu: nositelj osiguranja za¬pošljavanja).«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Prava iz stavka 1. ovoga članka pripadaju poslodavcu i osobi s invaliditetom koja se samozapošljava bez obzira je li osoba s invaliditetom bila prethodno prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.«

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. riječi: »dijela plaće« zamjenjuju se riječju: »troškova«.

Članak 25.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»(1) Novčani poticaj poslodavcu koji zapošljava osobu s in¬va¬liditetom određuje se u visini uplaćenog doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje i doprinosa za zapošljavanje obračunatog i uplaćenog sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja.

(2) Novčani poticaj osobama s invaliditetom po osnovi sa¬mo¬zapošljavanja određuje se u visini uplaćenog doprinosa za os¬novno zdravstveno osiguranje.

(3) Poslodavac iz stavka 1. ovoga članka podnosi Fondu zahtjev za isplatu novčanog poticaja kojem prilaže:

 • obračun novčanog poticaja s podacima o osobama s invaliditetom i uplaćenim doprinosima iz stavka 1. ovoga članka,
 • dokaz da su za sve radnike uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja,
 • dokaz da je osobi s invaliditetom isplaćena plaća s pripa¬da¬ju¬ćom obračunskom listom, a prvi put i dokaz o zapošljavanju osobe s invaliditetom.

(4) Osoba s invaliditetom iz stavka 2. ovoga članka podnosi Fondu zahtjev za isplatu novčanog poticaja kojem prilaže:

 • obračun novčanog poticaja s podacima o osobi s invaliditetom i uplaćenim doprinosima iz stavka 2. ovoga članka,
 • dokaz da su za isto razdoblje uplaćeni doprinosi za obvezno osiguranje za podnositelja zahtjeva, a prvi put i dokaz o prijavi na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje te dokaz o invaliditetu.

(5) Zahtjev za isplatu novčanog poticaja osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka mogu podnijeti najranije po isteku tromjesečja u kojem su doprinosi uplaćeni za uplate u prethodnom tromjesečju. Novčani poticaj se isplaćuje u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva s obaveznim prilozima.

(6) Ovlašćuje se Fond da javno i na pristupačan način objavi način ostvarivanja prava na novčani poticaj te da putem nadležnih upravnih tijela kod poslodavca nadzire pravilnost obračuna novčanog poticaja i vjerodostojnost priloženih dokaza.«

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr