16.03.2018.
   718
NATJEČAJ
JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Petrinje i njihove zamjenike za mandatno razdoblje 2018.-2021. godina

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

 

Na temelju članka  10. stavka 2.  Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine", broj 41/14), članka 36. stavka 1. točke 39. Statuta Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 14/13, 52/14 i 68/17) i članka 3. stavka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 52/14), Gradsko vijeće Grada Petrinje raspisuje

 

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Petrinje i njihove zamjenike za mandatno razdoblje 2018 - 2021. godina

 

I.

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Petrinje  i njihovih zamjenika za mandatno razdoblje 2018. – 2021. godina (u nastavku  teksta: Savjet mladih).

Savjet mladih  savjetodavno je  tijelo Gradskog vijeća Grada Petrinje koje se osniva u cilju promicanja i zagovaranja prava,  potreba i interesa mladih na lokalnoj razini.

 

II.

Savjet mladih broji 9 članova, uključujući  predsjednika i zamjenika predsjednika. U Savjet  mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem  na području Grada Petrinje koje u trenutku  podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu  mladih  imaju  od  navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Članove Savjeta mladih bira Gradsko vijeće Grada Petrinje na vrijeme od tri godine.

 

III.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih  imaju udruge koje su sukladno svojim  statutima ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka,  sindikalnih  ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj te neformalne skupine mladih  sa sjedištem na području Grada Petrinje.

Kada je predlagatelj kandidature za članstvo u Savjetu mladih  neformalna skupina mladih  istu  mora sačinjavati skupina od najmanje 30 ( trideset ) mladih.

 

IV.

Prijedlozi kandidata  za članove Savjeta  mladih  i njihove zamjenike  podnose  se u pisanom obliku i obvezno sadrže sljedeće podatke:

-  naziv i sjedište ovlaštenog  predlagatelja, odnosno naziv "neformalna skupina mladih",

-  podatke o predloženim kandidatima  i  njihovim zamjenicima (ime i prezime, OIB, datum rođenja, prebivalište/ boravište),

-  kraće obrazloženje  prijedloga.

Prijedlog mora biti potpisan od ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom predlagatelja, odnosno potpisan od prve tri osobe s popisa neformalne skupine mladih, ukoliko je ista predlagatelj.

 Ovlašteni predlagatelj može predložiti jednog  ili više kandidata  za izbor  člana  Savjeta mladih  i njihovih zamjenika.

Prijedlog se podnosi na propisanom obrascu  koji  je dostupan na internetskim stranicama Grada Petrinje www.petrinja.hr  ili se može preuzeti na porti Gradske uprave,  I. Gundulića 2.

Predlagatelj je dužan uz popunjeni obrazac priložiti:

-  preslike važećih osobnih  iskaznica kandidata  i  njegovog zamjenika,  kao i vlastoručno potpisanu izjavu  kandidata  o prihvaćanju  kandidature za izbor člana, odnosno zamjenika člana Savjeta mladih,

-  izvadak iz registra udruga ili drugog registra u koji se upisuju organizirani oblici djelovanja mladih,

-  izvadak iz statuta udruge iz kojeg je vidljivo da je udruga opredijeljena za rad s mladima i za mlade,

-  presliku odluke o osnivanju  organizacijskog  oblika djelovanja mladih, odnosno drugi akt  kao dokaz o svojstvu ovlaštenog  predlagatelja.

Uz prijedlog neformalne skupine mladih potrebno je  priložiti i popis osoba koje čine neformalnu  skupinu  i podržavaju  kandidaturu, sa sljedećim  podacima:  ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta, datum  rođenja, OIB i vlastoručni potpis osobe.

 

V.

Nepravovremeni  i nepotpuni  prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

 

VI.

Prijedlozi kandidata  za članove Savjeta  mladih  i njihove zamjenike  podnose  se u pisanom obliku i dostavljaju na adresu:

GRAD PETRINJA, ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA  I. Gundulića 2,  s naznakom

"Prijedlog kandidata  za izbor članova Savjeta mladih Grada Petrinje i njihove zamjenike"  najkasnije  u  roku od 30 dana od dana objave  Javnog  poziva.

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-06/18-01/02
URBROJ: 2176/06-01-18-2
Petrinja, 16.03. 2018. godine

                                                                                                                                

     

P R E D S J E D N I C A

Magdalena KOMES, dipl.iur. v.r. 

 

Dokumentacija
Obrazac - Prijedlog kandidata za Savjet mladih
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr