16.04.2018.
   596
NATJEČAJ
Javni natječaj za imenovanje pročelnika upravnih tijela Grada petrinje - podaci i upute

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
GRADONAČELNIK

Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA:080-03/18-01/01
URBROJ: 2176/06-02-18-3
Petrinja, 16.04.2018. godine

 

PREDMET: Javni natječaj za imenovanje pročelnika upravnih tijela Grada Petrinje  – podaci i upute

 

 1. Pročelnik Upravnog odjela za lokalnu i mjesnu samoupravu i imovinsko – pravne poslove – 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme.
  1. Opis poslova:

   Rukovodi radom i odgovoran je za zakonito i pravodobno obavljanje poslova i zadaća u Upravnom odjelu.

   Odgovoran je za pripremu sjednica Gradskog vijeća, radnih tijela Gradskog vijeća i Vijeća za prevenciju iz djelokruga rada Upravnog odjela. Zajedno sa gradonačelnikom i predsjednikom Gradskog vijeća utvrđuje prioritete aktivnosti koji proizlaze iz usvojenih planova rada, koordinira ih i osigurava uvjete za njihovo izvršenje.

   Daje stručna mišljenja iz oblasti primjene zakona kojima se uređuje ustrojstvo i nadležnost jedinica lokalne samouprave, kao i stručna mišljenja i savjete o pitanjima iz djelokruga rada drugih upravnih tijela.

   Dogovara i planira sjednice Gradskog vijeća i osigurava uvjete za njihovo održavanje, brine o zakonitosti predloženih akata, zadužen je za objavu usvojenih akata u službenom glasilu Grada na način da akte koje mu na elektroničkim medijima dostavljaju drugi pročelnici prije objave stručno obradi, sistematizira i pripremi za slanje elektronskim putem; daje upute, organizira rad i po potrebi sudjeluje u radu radnih tijela Grada; pomaže predsjedniku Gradskog vijeća, predsjednicima klubova vijećnika i predsjednicima radnih tijela u formuliranju predloženih zaključaka, amandmana i odluka; koordinira aktivnosti i pruža stručnu pomoć vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina; obavlja poslove u svezi pripreme i provođenja izbora za članove Gradskog vijeća i izbor gradonačelnika Grada Petrinje, parlamentarne izbore, izbore za članove u EU parlament, izbore za Predsjednika Republike Hrvatske, izbore za članove Skupštine i izbor Župana Sisačko – moslavačke županije; zadužen je za pripremu i provođenje izbora za tijela mjesne samouprave (vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora), kao i za organiziranje referenduma u svezi s ostvarivanjem prava građana na neposredno odlučivanje (lokalni referendum) i referenduma o razrješenju gradonačelnika; obavlja stručne poslove u svezi zaključivanja akata o suradnji sa drugim JLS u zemlji i inozemstvu; Prati propise koji se odnose na djelokrug jedinica lokalne samouprave, izrađuje nacrte i prijedloge općih i pojedinačnih akata iz djelokruga Upravnog odjela koje donose Gradsko vijeće, gradonačelnik ili njihova radna tijela, odnosno sudjeluje u izradi akata kada su za njihovu pripremu zadužena druga upravna tijela Gradske uprave; informira gradonačelnika i pročelnike drugih upravnih tijela o stupanju na snagu novih propisa iz samoupravnog djelokruga Grada te najmanje jednom kvartalno izrađuje ažurirane preglede propisa Grada;

   Sukladno zakonu, zastupa Grad pred sudovima, državnim, županijskim i drugim tijelima.

   Vodi najsloženije postupke i izrađuje ugovore iz područja imovinsko – pravnih poslova; zadužen je za suradnju sa drugim odvjetničkim uredima u predmetima koji su im povjereni za rješavanje.Obavlja i druge poslove po nalogu i uputama gradonačelnika u ostvarivanju nadležnosti Upravnog odjela.

   Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 35 od  13.04.2018. godine.

   Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 21.04.2018. godine.

  2. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
   1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 85/10 – pročišćeni tekst),
   2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),
   3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18 - Uredba),
   4. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
   5. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj  07/09),
   6. Zakon o naknadi za oduzetu imovinu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine“, broj 92/96, 92/99, 39/99, 42/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01 – Odluka Ustavnog suda, 80/02 i 81/02),
   7. Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12 i 121/16).

    Propisi pod rbr. 1. – 6. mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr


 2. Pročelnik Stručne službe Grada –  1 izvršitelja na neodređeno vrijeme.
  1. Opis poslova:

   Rukovodi radom i odgovoran je za zakonito i pravodobno obavljanje poslova i zadaća u Stručnoj službi.

   Organizira, kreira i koordinira obavljanje poslova  iz djelokruga Stručne službe.

   Radi na poslovima uobličavanja stavova i prijedloga građana o prioritetnim problemima za rješavanje u Gradu te sudjeluje u rješavanju najsloženijih pitanja i zadaća Stručne službe.

   Prati propise iz područja djelovanja Stručne službe, izrađuje nacrte i prijedloge akata za Gradsko vijeće, Gradonačelnika ili njihova radna tijela iz nadležnosti Stručne službe.

   Daje stručna mišljenja iz oblasti primjene zakona kojima se uređuje ustrojstvo i nadležnost jedinica lokalne samouprave, kao i stručna mišljenja i savjete o pitanjima iz djelokruga rada drugih upravnih tijela.

   Koordinira izvršavanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada u komunikaciji sa svim upravnim tijelima, a posebno one poslove koji se odnose na poslove javne nabave i radnih prava.

   Zadužen je za izradu Plana javne nabave u skladu sa zakonom i Proračunom Grada, nadzire provođenje postupaka javne nabave propisanih zakonom; brine o pravovremenoj izradi izvješća i evidencija iz oblasti javne nabave (izvješća o javnoj nabavi, evidencija zaključenih ugovora itd.).

   Izrađuje i vodi, prema prethodno dostavljenim ugovorima, evidencije godišnjih i višegodišnjih (trajnih) ugovora koje je zaključio Grad, te kontrolira izvršenje i poduzima potrebne mjere u svezi realizacije ugovora iz nadležnosti Stručne službe.

   Odlučuje (rješava) u prvom stupnju o pravima i obvezama službenika i namještenika u upravnom tijelu  kojem je na čelu, nadzire vođenje prvostupanjskog upravnog postupka iz oblasti radnih odnosa, te se po potrebi uključuje u drugostupanjski upravni postupak.

   Koordinira izradu Programa stručnog osposobljavanja i  provedbu natječaja za prijem službenika i namještenika polaznika stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

   Prati propise koji se odnose na djelokrug jedinica lokalne samouprave, izrađuje nacrte i prijedloge općih i pojedinačnih akata iz djelokruga Stručne službe koje donose Gradsko vijeće, Gradonačelnik ili njihova radna tijela, odnosno sudjeluje u izradi akata kada su za njihovu pripremu zadužena druga upravna tijela Gradske uprave.

   Obavlja i druge poslove po nalogu i uputama Gradonačelnika u ostvarivanju funkcije Stručne službe Grada.

   Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 35 od 13.04.2018. godine.

   Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 21.04.2018. godine.

  2. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
   1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj “, broj 85/10 – pročišćeni tekst),
   2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),
   3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18 - Uredba),
   4. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
   5. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj  07/09),
   6. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16),
   7. Zakon o radu („Narodne novine“, broj 93/14 i 127/17).

    Propisi pod rbr. 1. – 7. mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr.       

                                                                  
 3. Pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i naplatu potraživanja  –  1 izvršitelja na neodređeno vrijeme.
  1. Opis poslova:

   Rukovodi radom i odgovoran je za zakonito i pravodobno obavljanje poslova i zadaća u Odjelu.

   Osigurava i koordinira poslove u Odjelu, kreira i koordinira osnove dugoročne financijske politike Grada; koordinira izradu Proračuna i poslovanja u okviru Odjela.

   Koordinira i nadzire aktivnosti iz djelokruga Odjela.

   Zajedno sa Gradonačelnikom utvrđuje prioritete aktivnosti koji proizlaze iz usvojenih planova rada, koordinira ih i organizira uvjete za njihovo izvršenje.

   Prati propise iz područja djelovanja Upravnog odjela, izrađuje nacrte i prijedloge akata za Gradsko vijeće, Gradonačelnika ili njihova radna tijela iz nadležnosti Odjela, posebice planove i programe rada i razvoja, ekonomske analize stanja u određenom području, vrši procjene i analizira mogućnosti zaduživanja i isplativosti ulaganja u pojedine projekte, po potrebi sudjeluje u izradi akata kada su za njihovu pripremu zadužena druga upravna tijela Gradske uprave; prati ekonomska kretanja, te aktivno surađuje u radu s odgovarajućim tijelima državne uprave i područne (regionalne) samouprave, drugim jedinicama lokalne samouprave i organizacijama i institucijama putem kojih se Grad  sa svojim programima  može uključiti u korištenje povoljnih namjenskih ili kreditnih sredstava. Aktivno sudjeluje u izradi Proračuna Grada, brine o naplati prihoda i racionalnom korištenju sredstava Proračuna.

   Odgovoran je za pravovremenu primjenu zakona i drugih propisa koji se odnose na rad Odjela, te izrađuje potrebne evidencije odnosno baze podataka i prati izvršenje zaključenih ugovora iz područja rada Odjela.

   Koordinira rad i izdaje radne naloge voditeljima odsjeka, a po potrebi i drugim službenicima u Odjelu.

   Odlučuje (rješava) u prvom stupnju o pravima i obvezama službenika u upravnom tijelu  kojem je na čelu.

   Odgovoran je za pravovremenu pripremu i dostavu Stručnoj službi materijala za sjednice Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, kao i tekstova usvojenih akata (u pisanom i elektronskom obliku).

   Obavlja i druge poslove po nalogu i uputama Gradonačelnika u ostvarivanju funkcije Upravnog odjela.

   Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 35 od  13.04.2018. godine.

   Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 21.04.2018. godine.

  2. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
   1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj“, broj 85/10–pročišćeni tekst),
   2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),
   3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18 - Uredba),
   4. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
   5. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09),
   6. Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15),
   7. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 127/17),
   8. Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave („Narodne novine“, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01,107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 – Odluka US RH, 73/08 25/12, 147/14, 100/15 i 115/16),
   9. Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/16 i 101/17),
   10. Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 139/10 i 19/14),
   11. Zakon o računovodstvu („Narodne novine“, broj 78/15),
   12. Pravilnik o proračunskom nadzoru („Narodne novine“, broj 42/04, 06/06),
   13. Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 141/06),
   14. Opći porezni zakon („Narodne novine“, broj 115/16).

    Propisi pod rbr. 1. – 14. mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr.


 4. Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti – 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme.
  1. Opis poslova:

   Rukovodi radom i odgovoran je za zakonito i pravodobno obavljanje poslova i zadaća u Odjelu.

   Prati zakone, pod zakonske akte i ostale propise iz oblasti rada Upravnog odjela za Društvene djelatnosti i u skladu s tim kooridnira rad Upravnog odjela. Koordnira i sudjeluje u izradi i izrađuje prijedloge akata iz djelokruga rada Odjela za Gradsko vijeće te preuzetih zakonskih obveza. Prati i sudjeluje u izradi prijedloga proračuna iz djela koji se odnosi na odjel, prijedloge programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti i  nadzire izradu istih.

   Priprema, izrađuje, koordinira i prati izvršenja planova i programa iz oblasti zaštite na radu, zaštite od požara i civilne zaštite, sukladno posebnim propisima. Kreira politiku društvenih djelatnosti Grada. Sudjeluje u radu stožera civilne zaštite. Koordinira snage civilne zaštite u kriznim situacijama. Izrađuje proračun odjela. Izrađuje program rada odjela. Sudjeluje na priredbama i ostalim događanjima od važnosti za društvene djelatnosti Grada. Su kreator je politike sporta u Gradu. Povezuje subjekte društvenih djelatnosti i potiče njihov rad.

   Obavlja i druge poslove iz djelokruga Upravnog odjela po nalogu gradonačelnika.

   Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 35 od 13.04.2018. godine.

   Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 21.04.2018. godine.

  2. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
   1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj “, broj 85/10 – pročišćeni tekst),
   2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),
   3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18 - Uredba),
   4. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
   5. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09),
   6. Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14),
   7. Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14 i 70/17),
   8. Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93,29/97 i 47/99).

    Propisi pod rbr. 1. – 8. mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr.


 5. Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine – 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme.
  1. Opis poslova:

   Rukovodi radom i odgovoran je za zakonito i pravodobno obavljanje poslova i zadaća u Odjelu.

   Vodi i sudjeluje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, potvrde parcelacijskog elaborata, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, rješenja o izvedenom stanju, građevinske dozvole, uporabne dozvole, i druge akte iz područja graditeljstva i prostornog uređenja; radi u sustavu e-dozvole. Prati propise koji se odnose na Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, sve pravilnike vezane na navedene Zakone, Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama. Vodi prvostupanjski upravni postupak obavljanjem radnji do donošenja rješenja; sastavlja odgovarajuća izvješća, izrađuje projektne zadatke za izradu tehničke dokumentacije iz djelokruga upravnog odjela;

   Priprema podatke i sudjeluje u  izradi Izvješća o stanju u prostoru; sudjeluje u izradi projekata za apliciranje prema fondovima Europske unije, prati propise koji se odnose na prostorno uređenje, prati propise koji se odnose na gradnju, prati dio propisa koji se odnose na zaštitu prirode, te  izrađuje nacrte i prijedloge najsloženijih akata za Gradsko vijeće, Gradonačelnika ili njihova radna tijela iz nadležnosti Upravnog odjela.

   Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada po nalogu i uputama pročelnika.

   Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 35 od 13.04.2018. godine.

   Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 21.04.2018. godine.

  2. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
   1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 85/10–pročišćeni tekst),
   2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),
   3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18 - Uredba),
   4. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
   5. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09),
   6. Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj 153/1 i 20/17
   7. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17)
   8. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03 – spom. renta, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/17,
   9. Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18),
   10. Zakon o održivom gospodarenju otpadom(„Narodne novine“, broj 94/13, 73/17)

    Propisi pod rbr. 1. – 10 mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr).


 6. Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu – 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme.
  1. Opis poslova:

   Rukovodi radom i odgovoran je za zakonito i pravodobno obavljanje poslova i zadaća u Odjelu.

   Organizira, kreira i koordinira obavljanje poslova svih djelatnosti iz djelokruga Odjela. Kreira i koordinira izradu planova i programa iz područja gospodarstva, poljoprivrede i imovine. Sudjeluje u rješavanju najsloženijih pitanja i zadaća Upravnog odjela.

   Prati propise iz područja djelovanja Odjela, izrađuje nacrte i prijedloge akata za Gradsko vijeće, Gradonačelnika ili njihova radna tijela iz nadležnosti Odjela.

   Odlučuje (rješava) u prvom stupnju o pravima i obvezama službenika u upravnom tijelu  kojem je na čelu.

   Odgovoran je za pravovremenu pripremu i dostavu Stručnoj službi materijala za sjednice Gradskog vijeća, Kolegija Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, kao i tekstova usvojenih akata (u pisanom i elektronskom obliku).

   Obavlja i druge poslove po nalogu i uputama Gradonačelnika u ostvarivanju funkcije Upravnog odjela.

   Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 35 od 13.04.2018. godine.

   Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 21.04.2018. godine.

  2. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
   1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 85/10–pročišćeni tekst),
   2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),
   3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18 - Uredba),
   4. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
   5. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09),
   6. Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“, broj 30/15),
   7. Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18),
   8. Zakon o šumama 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14),
   9. Zakon o poticanju  razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16),
   10. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 85/15 i 121/16),
   11. Zakon o obrtu („Narodne novine“, broj 143/13),
   12. Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“, broj 73/97 i 174/04),
   13. Zakon o najmu stanova („Narodne novine“, broj 91/96, 48/98 – Odluka USRH, 66/98 – ispravak i 22/06),
   14. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99 - Odluka USRH, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14 i 81/15).

    Propisi pod rbr. 1. – 14. mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr.


 7. Pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti –  1 izvršitelja na neodređeno vrijeme.
  1. Opis poslova:

   Rukovodi radom i odgovoran je za zakonito i pravodobno obavljanje poslova i zadaća u Odjelu.

   Organizira, kreira i koordinira obavljanje poslova svih djelatnosti iz djelokruga Odjela. Kreira i koordinira izradu planova i programa iz područja komunalnog gospodarstva. Sudjeluje u rješavanju najsloženijih pitanja i zadaća Odjela.

   Prati propise iz područja djelovanja Odjela, izrađuje nacrte i prijedloge akata za Gradsko vijeće, Gradonačelnika ili njihova radna tijela iz nadležnosti Odjela.

   Odlučuje (rješava) u prvom stupnju o pravima i obvezama službenika u upravnom tijelu  kojem je na čelu.

   Obrađuje pitanja iz djelokruga Odjela vezano za komunalnu naknadu, komunalni doprinos i drugih naknada iz djelokrug Odjela.

   Obrađuje pitanja Odjela vezano za pripremu projektnih prijedloga za potrebe kandidiranja Grada Petrinje na javne pozive i natječaje, sudjeluje u stručnim poslovima vezanih za izradu programa i projekata koji se kandidiraju za korištenje sredstava istih; surađuje s međunarodnim i nacionalnim institucijama u planiranju i provođenju razvojnih programa Odjela; razvija programe koji će biti financirani iz različitih izvora; razvija partnersko - suradničke odnose sa subjektima u Gradu, sa gradovima i općinama u Županiji iz područja komunalnog gospodarstva.

   Odgovoran je za pravovremenu pripremu i dostavu Stručnoj službi materijala za sjednice Gradskog vijeća, Kolegija Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, kao i tekstova usvojenih akata (u pisanom i elektronskom obliku).

   Obavlja i druge poslove po nalogu i uputama Gradonačelnika u ostvarivanju funkcije Upravnog odjela.

   Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 35 od 13.04.2018. godine.

   Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 21.04.2018. godine.

  2. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
   1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 85/10–pročišćeni tekst),
   2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),
   3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18 - Uredba),
   4. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
   5. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09),
   6. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 36/95, 109/95 - Uredba, 21/96 - Odluka 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09),
   7. Zakon o vodama (Narodne novine, broj 153/09),
   8. Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine, broj  49/11, 84/11),
   9. Zakon o cestama (Narodne novine, broj 90/11),
   10. Zakon o građevinskoj inspekciji (Narodne novine, broj 153/13).

    Propisi pod rbr. 1. – 10. mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr).


 8. Pročelnik Upravnog odjela za EU fondove i razvoj –  1 izvršitelja na neodređeno vrijeme.
  1. Opis poslova:

   Rukovodi radom i odgovoran je za zakonito i pravodobno obavljanje poslova i zadaća u Odjelu.

   Organizira, kreira i koordinira obavljanje poslova  iz djelokruga Odjela (mjere i aktivnosti u svezi pripreme i provedbe projekata od interesa za razvoj grada).

   Sudjeluje u rješavanju najsloženijih pitanja i zadaća Odjela.

   Koordinira izvršavanje poslova iz djelokruga Odjela u komunikaciji s ostalim upravnim tijelima, a posebno one poslove koji se odnose na značajnije razvojne projekte od interesa za Grad.  Daje stručna mišljenja iz oblasti primjene zakona iz djelokruga Odjela.

   Surađuje s međunarodnim organizacijama, jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, razvojnim agencijama i drugim isntitucijama u okviru djelokruga rada Odjela.

   Sudjeluje u izradi strateških razvojnih dokumenata Grada u skladu sa zakonskom regulativom i Proračunom Grada.

   Koordinira pripremu razvojnih projekata Grada sa svrhom jačanja kapaciteta za participiranje u programima i projektima Europske unije, te drugim izvorima financiranja (nacionalnim i međunarodnim).

   Poduzima mjere za unaprjeđenje rada Odjela.

   Prati propise iz područja djelovanja Odjela, izrađuje nacrte i prijedloge akata za Gradsko vijeće, Gradonačelnika ili njihova radna tijela iz nadležnosti Odjela.

   Odlučuje (rješava) u prvom stupnju o pravima i obvezama službenika u upravnom tijelu kojem je na čelu.

   Odgovoran je za pravovremenu pripremu i dostavu upravnom tijelu nadležnom za poslove  lokalne i mjesne samouprave materijala za sjednicu Gradskog vijeća, Kolegija Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, kao i tekstova usvojenih akata (u pisanom i elektronskom obliku).

   Obavlja i druge poslove po nalogu i uputama Gradonačelnika u ostvarivanju funkcije Odjela.

   Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 35 od 13.04.2018. godine.

   Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 21.04.2018. godine.

  2. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
   1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 85/10–pročišćeni tekst),
   2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),
   3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18 - Uredba),
   4. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
   5. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09),
   6. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14 i 123/17),
   7. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu evropskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u razdoblju 2014 – 2020 („Narodne novine“, broj 92/14).

    Propisi pod rbr. 1. – 7. mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr).


 9. Pročelnik Ureda Gradonačelnika – 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme.
  1. Opis poslova:
   Rukovodi radom i odgovoran je za zakonito i pravodobno obavljanje poslova i zadaća u Upravnom odjelu.

   Organizira, kreira i koordinira obavljanje poslova  iz djelokruga Ureda.

   Koordinira mjere i aktivnosti u svezi provedbe propisa o zaštiti potrošača i zaštiti osobnih podataka.

   Brine o ostvarivanju prava na pristup informacijama i javno informiranje sukladno važećim propisima odnosno priprema izvješća za gradonačelnika te priopćava i izvješćuje javnost u svezi rada gradonačelnika, Gradskog vijeća i Gradske uprave.

   Koordinira izvršavanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada u komunikaciji sa svim upravnim tijelima, a posebno one poslove koji se odnose na značajnije projekte od interesa za Grad.

   Radi na poslovima uobličavanja stavova i prijedloga građana o prioritetnim problemima za rješavanje u Gradu te sudjeluje u rješavanju najsloženijih pitanja i zadaća Ureda.

   Prati propise iz područja djelovanja Ureda, izrađuje nacrte i prijedloge akata za Gradsko vijeće, Gradonačelnika ili njihova radna tijela iz nadležnosti Ureda.

   Odlučuje (rješava) u prvom stupnju o pravima i obvezama službenika u upravnom tijelu kojem je na čelu.

   Odgovoran je za pravovremenu pripremu i dostavu Stručnoj službi materijala za sjednicu Gradskog vijeća, gradonačelnika i njihovih radnih tijela, kao i tekstove usvojenih akata (u pisanom i elektronskom obliku).

   Obavlja i druge poslove po nalogu i uputama gradonačelnika u ostvarivanju funkcije Ureda.

   Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 35 od 13.04.2018. godine.

   Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 21.04.2018. godine.

  2. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
   1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 85/10–pročišćeni tekst),
   2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),
   3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18 - Uredba),
   4. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
   5. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09),
   6. Zakon o medijima („Narodne novine“, broj54/04, 84/11 i 81/13,
   7. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15),
   8. Zakon o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12 – proč.tekst).

    Propisi pod rbr. 1. – 8. mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr.

 

Zajedničke odredbe za sva službenička mjesta Pročelnika

 1.  Podaci o plaći: Sukladno odredbi članka 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 51/13, 18/15 i 18/16), odnosno bruto plaću namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (3,55) i osnovice za izračun plaće.
 2. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjuom.

  Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
 1. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeni na ovoj web stranici i na oglasnoj ploči Gradske uprave, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

  Podnositelji prijava dužni su u prijavi na javni natječaj navesti broj telefona za kontakt za potrebe provođenja natječajnog postupka.              

                                                    

GRAD PETRINJA    

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr