24.04.2018.
   870
NATJEČAJ
Javni oglas za prijam službenika – podaci i upute (viši stručni suradnik za graditeljstvo)

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA I KULTURNE BAŠTINE

KLASA: 112-03/18-01/02
URBROJ: 2176/06-07/1-18-5

Petrinja, 24.04.2018. godine

 

PREDMET: Javni oglas za prijam službenika – podaci i upute

 

 1. Viši stručni suradnik za graditeljstvo - 1 izvršitelj na određeno vrijeme, magistar struke ili stručni specijalist građevinske, pravne, ekonomske ili šumarske struke.

 2. Opis poslova:

Obavlja poslove takvog stupnja složenosti  koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela.

Stupanj samostalnosti uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika.

Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada.

Stupanj stručne komunikacije uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.

Prati propise koji se odnose na Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama,  sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o izvedenom stanju, radi u upravnom postupku izdavanja rješenja o izvedenom stanju u svakoj pojedinačnoj radnji, te u izdavanju rješenja. Radi na terenskim očevidima za uporabne dozvole i druge akte iz područja graditeljstva; vodi postupke sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Odgovoran je za pravovremenu pripremu i dostavu pročelniku materijala za sjednice Gradskog vijeća, Kolegija Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, kao i tekstova usvojenih akata (u pisanom i elektronskom obliku)

Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada po nalogu i uputama pročelnika. 

 1. Podaci o plaći: Sukladno odredbi članka 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 51/13, 18/15 i 18/16) odnosno bruto plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (2,31) i osnovice za izračun plaće.

Oglas je objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Sisak, Ispostava Petrinja dana  24.04.2018. godine.

Rok za podnošenje prijava: zaključno sa 02.05.2018. godine.

 1. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjuom.

  Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

  Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

  Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju i provjeri praktičnog rada, ako je ta provjera provedena iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata.

 1. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
  2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11),
  3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
  4. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09),
  5. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj 86/12, 143/13 i 65/17),
  6. Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13 i 20/17),
  7. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17).

   Propisi pod rbr. 1. – 7. mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr).

 1. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeni na ovoj web stranici i na oglasnoj ploči Gradske uprave, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

  Podnositelji prijava dužni su u prijavi na javni oglas navesti broj telefona za kontakt u svezi provođenja natječajnog postupka.

 

PRIVREMENA PROČELNICA

Vlasta VUGLEC, dipl.ing.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr