26.04.2018.
   448
NATJEČAJ
Javni natječaj za prijem službenika - podaci i upute (viši stručni suradnik za računovodstvo)

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
Upravni odjel za financije, proračun i naplatu potraživanja

KLASA: 112-02/18-01/13
URBROJ: 2176/06-08/1-18-5
Petrinja, 26.04.2018. godine

 

PREDMET: Javni natječaj za prijem službenika – podaci i upute

 

 1. Viši stručni suradnik za računovodstvo - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke.
 2. Opis poslova:

  Obavlja poslove takvog stupnja složenosti  koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela.

  Stupanj samostalnosti uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika.

  Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada.

  Stupanj stručne komunikacije uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.

  Sudjeluje u proračunskom procesu, od izrade okružnica do izrade konačnog akta.

  Prati propise iz područja Uredbe o kontnom planu proračuna    ostvarenje proračunskih prihoda i  proračunske korisnike ( predškolski odgoj, kultura i vatrogastvo), vrši određene kontrole istih.

  Odgovoran je za pravovremenu primjenu zakona i drugih propisa koji se odnose  na  Proračun, uredbu o računskom planu  proračuna , usklađuje evidencije sa planom Proračuna, daje prijedloge pročelniku za izradu Izmjena i dopuna, Odluka o preraspodjeli sredstava,  zajedno sa pročelnikom,  usklađuje analitiku sa glavnom knjigom. Izrađuje periodične i završni račun Proračuna.  Sudjeluje u izradi  na rad smjernica za donošenje Proračuna, priprema i izrađuje Fiskalnu odgovornost. Sudjeluje u izradi sustava unutarnjih financijskih kontrola.

  Vodi brigu o ažurnosti, točnosti i ispravnosti knjigovodstvenih dokumenata.

  Odgovoran je za pravovremenu pripremu i dostavu pročelniku Upravnog odjela materijala za sjednice Gradskog vijeća, Gradonačelnika  i njihovih radnih tijela, kao i tekstova usvojenih akata (u pisanom i elektronskom obliku) iz nadležnosti Odjela.

  Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada po nalogu i uputama pročelnika
 1. Podaci o plaći:

  Sukladno odredbi članka 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 51/13, 18/15 i 18/16) odnosno bruto plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (2,35) i osnovice za izračun plaće.

  Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 38 od 25.04.2018. godine.

  Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 03.05.2018. godine.
 1. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjuom.

  Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

  Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.     

  Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata.
 1. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
  2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11),
  3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
  4. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09),
  5. Zakon o računovodstvu („Narodne novine“, broj 78/15),
  6. Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15).

   Propisi pod rbr. 1. – 6. mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr).
 1. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeni na web stranici Grada i na oglasnoj ploči Gradske uprave, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Podnositelji prijava dužni su u prijavi na javni oglas navesti broj telefona za kontakt u svezi provođenja natječajnog postupka.

PRIVREMENA PROČELNICA

Ivana Kordić, dipl.oec.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr