24.05.2018.
   774
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
Javni poziv za uvid u spis predmeta (SIFRESA d.o.o.)

REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Petrinja
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000010
URBROJ: 2176/06-07/3-18-0005

Petrinja, 24.05.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

SIFRESA d.o.o., HR-44250 Petrinja, Donja Bačuga 108 c

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • građenje građevine - Farma kokoši nesilica,
      na katastarskim česticama 863/1, 863/2, 863/3 i 863/4 k.o. Bačuga.

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.06.2018 od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Grad Petrinja, Gradska uprava, HR-44250 Petrinja, I. Gundulića 2, soba 28.

  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Ivan Begić, dipl.pravnik

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr