30.05.2018.
   633
NATJEČAJ
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Petrinje- prijedlog MOST

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 023-05/18-01/07
URBROJ: 2176/06-01-18-4
Petrinja, 30.05.2018. godine

 

PREDMET: Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Petrinje, poziv na prethodno savjetovanje sa javnošću.-

 

Poštovani,

Gradsko vijeće Grada Petrinje dana 06.04.2018. godine zaprimilo je Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Petrinje dostavljen od strane MOST - nezavisnih lista Grada Petrinje.

S ciljem što bolje pripreme za odlučivanje o podnesenom prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća, a sukladno članku 11. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13 i 85/15) tekst predložene Odluke s obrazloženjem za donošenje općeg akta stavlja se na web stranicu Grada u svrhu savjetovanja sa javnošću.

Sve primjedbe i prijedloge vezane uz spomenuti prijedlog zainteresirani subjekti dostavljaju isključivo elektroničkim putem na e-mail adresu: gradsko.vijece@petrinja.hr.

Grad Petrinja naglašava kako primjedbe i prijedlozi koji budu pristigli na bilo koji drugi način neće biti razmatrani.

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima sukladno spomenutom članku Zakona o pravu na pristup informacijama traje 30 dana od dana stavljanja Prijedloga Odluke na web stranicu Grada Petrinje.

Nakon provedenog savjetovanja s javnošću razmotrit će se sve pristigle primjedbe i prijedlozi zainteresiranih subjekata te će se o istom izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima.

 

S poštovanjem,

P R E D S J E D N I C A

Magdalena Komes, dipl.iur. v.r.

 

 

Dokumentacija
Dokumenti za preuzimanje
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr