05.06.2018.
   485
NATJEČAJ
Javni natječaj za prijem vježbenika – podaci i upute (Viši referent za šport i tehničku kulturu)

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

KLASA: 112-03/18-01/05
URBROJ: 2176/06-6/1-18-3
Petrinja, 4.06.2018. godine

 

PREDMET: Javni natječaj za prijem vježbenika – podaci i upute

 

 1. Vježbenik – 1 izvršitelj/izvršiteljica, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik pedagoške struke za obavljanje poslova višeg referenta za šport i tehničku kulturu.
 1. Opis poslova:

Obavlja poslove takvog stupnja složenosti  koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela.

Stupanj samostalnosti uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika.

Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada.

Stupanj stručne komunikacije uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.

Prati zakone, podzakonske akte i ostale propise iz djelokruga svoga rada. Vodi evidenciju udruga iz područja športa, tehničke kulture i vatrogastva. Prati rad saveza sportskih udruga Grada Petrinje. Priprema prijedloge programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i športu po nalogu i uputama čelnika tijela. Prikuplja izvješća o utrošenim financijskim sredstvima i realizaciji programa rada udruga. Vodi potpunu evidenciju sportskih objekata u vlasništvu Grada i evidenciju o korištenju istih. Priprema prijedlog plana održavanja objekata. Predlaže programe za provođenje aktivnosti mladih u vanškolsko vrijeme (tzv. Odmorko). Predlaže manifestacije iz oblasti športa te obilježavanje važnih športskih događaja iz povijesti Grada Petrinje. Obavlja i druge poslove i zadaće po nalogu pročelnika odnosno nadređenog službenika.

 1. Podaci o plaći:

Sukladno odredbi članka 12. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10) za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme odnosno bruto plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (2,00) i osnovice za izračun plaće u visini gore navedenog umanjenja.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 50 od 01.06.2018. godine.

Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 09.06.2018. godine.

 1. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjuom.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.     

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju ako je ta provjera provedena iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata.

 1. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11),
 3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
 4. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09),
 5. Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 71/06, 150/08- Uredba, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15).

Propisi pod rbr. 1.–5. mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr).

 1. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeni na ovoj web stranici i na oglasnoj ploči Gradske uprave, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Podnositelji prijava dužni su u prijavi na javni natječaj navesti broj telefona za kontakt u svezi provođenja natječajnog postupka.

 

PRIVREMENI PROČELNIK

Mr.sc. Joso Grahovac

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr