05.06.2018.
   568
NATJEČAJ
Javni natječaj za prijem vježbenika – podaci i upute (Viši stručni suradnik za odgoj i obrazovanje)

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

KLASA: 112-03/18-01/04
URBROJ: 2176/06-6/1-18-3
Petrinja, 4.06.2018. godine

 

PREDMET: Javni natječaj za prijem vježbenika – podaci i upute

 

 1. Vježbenik – 1 izvršitelj/izvršiteljica, magistar struke ili stručni specijalist politologije ili kineziologije za obavljanje poslova višeg stručnog suradnika za odgoj i obrazovanje
 1. Opis poslova:

Obavlja poslove takvog stupnja složenosti  koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela.

Stupanj samostalnosti uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika.

Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada.

Stupanj stručne komunikacije uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.

Prati zakone, pod zakonske akte i ostale propise iz oblasti rada Upravnog odjela za društvene djelatnosti. Sudjeluje u izradi i izrađuje prijedloge akata po nalogu pročelnika. Vodi evidenciju pokretnog i nepokretnog kulturnog dobra. Prati rad ustanova i udruga iz domene predškolskog odgoja i obrazovanja i kulturnih djelatnosti. Predlaže program aktivnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti iz područja predškolskog odgoja i obrazovanja i kulture. Sudjeluje u realizaciji javnih programa i događanja u kulturi te, po potrebi, u domeni ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja. Surađuje s vanjskim subjektima po nalogu pročelnika odnosno nadređenog službenika. Ustrojava evidenciju normativnih akata ustanova društvenih djelatnosti kojima je osnivač Grad te udruga u kulturi i obrazovanju, prati realizaciju programa rada istih. Obavlja i druge poslove iz djelokruga rada upravnog odjela po nalogu pročelnika odnosno nadređenog službenika. Surađuje s kulturno-znanstvenim ustanovama županije Sisačko-moslavačke i Republike Hrvatske i ustanovam aiz područja predškolskog odgoja i obrazovanja. Organizira i vodi manifestacije iz djelokruga upravnog odjela.

 1. Podaci o plaći:

Sukladno odredbi članka 12. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10) za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme odnosno bruto plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (2,35) i osnovice za izračun plaće u visini gore navedenog umanjenja.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 50 od 01.06.2018. godine.

Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 09.06.2018. godine.

 1. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjuom.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.     

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju ako je ta provjera provedena iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata.

 

 1. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08,  61/11 i 4/18. - Uredba),
 3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
 4. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09),
 5. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", broj  47/90, 27/93 i 38/09),
 6. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09,  92/10, 105/10 - ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17),
 7. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", broj  10/97, 107/07 i 94/13).

 

Propisi pod rbr. 1.–7. mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr).

 

 1. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeni na ovoj web stranici i na oglasnoj ploči Gradske uprave, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Podnositelji prijava dužni su u prijavi na javni natječaj navesti broj telefona za kontakt u svezi provođenja natječajnog postupka.

 

PRIVREMENI PROČELNIK

Mr.sc. Joso Grahovac

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr