25.05.2018.
   338
NATJEČAJ
Postupak radi zakupa nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje (poslovni prostor na adresi u Petrinji, Mije Srnaka 51)

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I IMOVINU

KLASA: 372-03/18-01/03
URBROJ: 2176/06-08/1-18-6
Petrinja, 28. svibnja 2018. godine    

 

PREDMET: Postupak radi zakupa nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje (poslovni prostor na adresi u Petrinji, Mije Srnaka 51)

  - obavijest o ishodu natječajnog postupka, objavljuje se

 

Grad Petrinja pokrenuo je postupak zakupa poslovnog prostora dana 14. svibnja 2018. godine Odlukom gradonačelnika o pokretanju postupka i objavi javnog natječaja KLASA: 372-03/18-01/03, URBROJ: 2176/06-02-18-1.

Javni natječaj objavljen je na oglasnoj ploči Grada Petrinje i internetskoj stranici Grada Petrinje, a obavijest o započetom natječaju u izdanju Večernjeg lista, sve dana 14. svibnja 2018. godine.

Sukladno obvezama koje ima kao tijelo javne vlasti na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13., 85/15.) Grad Petrinja obavještava zainteresiranu javnost da je u predmetnom natječajnom postupku kao najpovoljnija ponuda odabrana ponuda ponuditelja tvrtke LUKAS DESIGN d.o.o. koja je u cijelosti udovoljila natječajnim uvjetima te je pravodobno podnesena.

S odabranim ponuditeljem bit će zaključen ugovor o zakupu poslovnog prostora.

 

PRIVREMENI PROČELNIK

Ante Marić, dipl. ing. agr.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr