07.06.2018.
   385
NATJEČAJ
Odluka o poništenju javnog natječaja (Pročelnici)

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADONAČELNIK

KLASA: 080-03/18-01/01
URBROJ: 2176/06-02-18-16
Petrinja, 7. lipnja 2018. godine

 

Gradonačelnik Grada Petrinje, na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/2008, 61/2011 i 4/2018 – dalje u tekstu: Zakon), donosi

 

ODLUKU
o poništenju natječaja za imenovanje pročelnika upravnih tijela Grada Petrinje

 

Članak 1.

Poništava se natječaj za imenovanje pročelnika/ca upravnih tijela Grada Petrinje (KLASA: 080-03/18-01/01, URBROJ: 2176/06-02-18-1, od 9. travnja 2018. godine) objavljen u Narodnim novinama broj 35/2018 - oglasni dio od dana 13. travnja 2018. godine.

 

Članak 2.

Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova sukladno članku 24. stavku 5. Zakona.

Odluka će se dostaviti svim kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

Članak 3.

Ova odluka će se objaviti u Narodnim novinama i na internetskim stranicama Grada Petrinje.

 

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                 GRADONAČELNIK

Darinko Dumbović

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr