26.06.2018.
   516
NATJEČAJ
Obavijest o ishodu natječajnog postupka (kupoprodaja stana u Petrinji, Braće Hanžek 31)

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I IMOVINU

KLASA: 940-03/17-01/05
URBROJ: 2176/06-08/1-18-14

Petrinja, 20. lipnja 2018. godine

 

PREDMET: Postupak radi prodaje nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje (stan na adresi u Petrinji, Braće Hanžek 31) - obavijest o ishodu natječajnog postupka, objavljuje se

 

Grad Petrinja pokrenuo je postupak kupoprodaje nekretnine dana 23. svibnja 2018. godine Odlukom gradonačelnika o pokretanju postupka prodaje nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje i objavi javnog natječaja KLASA: 940-03/17-01/05, URBROJ: 2176/06-02-18-8.

Javni natječaj objavljen je na oglasnoj ploči Grada Petrinje i internetskoj stranici Grada Petrinje, a obavijest o započetom natječaju u izdanju Večernjeg lista, sve dana 25. svibnja 2018. godine.

Sukladno obvezama koje ima kao tijelo javne vlasti na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13., 85/15.) Grad Petrinja obavještava zainteresiranu javnost da je predmetni natječaj poništen iz razloga jer nije pristigla niti jedna valjana ponuda.

 

PRIVREMENI PROČELNIK

Ante Marić, dipl. ing. agr.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr