19.07.2018.
   2181
NATJEČAJ
Javni natječaj za prijam službenika – podaci i upute

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D P E T R I N J A

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA I KULTURNE BAŠTINE

KLASA: 112-03/18-01/06
URBROJ: 2176/06-07/1-18-5
Petrinja, 26.07.2018. godine

 

PREDMET: Javni natječaj za prijam službenika – podaci i upute

 

 1. Viši stručni suradnik za koordinaciju projekata - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, magistar struke ili stručni specijalist građevinske, arhitektonske, pravne, ekonomske struke ili kulturologije.
 1. Opis poslova:

Obavlja poslove takvog stupnja složenosti  koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela.

Stupanj samostalnosti uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika.

Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada.

Stupanj stručne komunikacije uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.

Vodi i sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o izvedenom stanju,  vodi prvostupanjski upravni postupak obavljanjem radnji do donošenja rješenja; sastavlja odgovarajuća izvješća, izrađuje projektne zadatke za izradu tehničke dokumentacije iz djelokruga upravnog odjela;

Vrši suradnju i koordinaciju Grada sa nadležnim Konzervatorskim odjelom, prati Strategiju zaštite, očuvanja i održivog gospodarskog korištenja kulturne baštine Republike Hrvatske, prati financiranje programa na nepokretnim kulturnim dobrima, ispunjavanje on-line prijavnica, te prema  odobrenim programima zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima prati izvršenje istih. Radi na koordinaciji projekata vezanih za kulturnu baštinu i graditeljstvo, te koordinaciju kod raznih prijava na natječaje.

Priprema podatke i sudjeluje u  izradi Izvješća o stanju u prostoru; sudjeluje u izradi projekata za apliciranje prema fondovima Europske unije. Prati propise iz područja prostornog uređenja i gradnje, Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugih Zakona iz djelokruga Upravnog odjela.

Odgovoran je za pravovremenu pripremu i dostavu pročelniku materijala za sjednice Gradskog vijeća, Kolegija Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, kao i tekstova usvojenih akata (u pisanom i elektronskom obliku)

Sudjeluje u pripremi dokumentacije za nadmetanje u postupcima javne nabave iz djelokruga Upravnog odjela.  Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada po nalogu i uputama pročelnika.

 

 1. Podaci o plaći: Sukladno odredbi članka 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 51/13, 18/15 i 18/16) odnosno bruto plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (2,35) i osnovice za izračun plaće.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 67 od 25.07.2018. godine.

Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 02.08.2018. godine.

 

 1. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem

pisanog testiranja i intervjuom.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.     

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju i provjeri praktičnog rada, ako je ta provjera provedena iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata.

 

 1. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18),
 3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
 4. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09),
 5. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13 i 152/14),
 6. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj 86/12, 143/13 i 65/17),
 7. Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13 i 20/17),
 8. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17).

Propisi pod rbr. 1. – 8. mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr).

 1. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeni na ovoj web stranici i na oglasnoj ploči Gradske uprave, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Podnositelji prijava dužni su u prijavi na javni natječaj navesti broj telefona za kontakt u svezi provođenja natječajnog postupka.

 

PRIVREMENA PROČELNICA

Vlasta VUGLEC, dipl.ing.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr