08.08.2018.
   454
NATJEČAJ
Odluka o određivanju imena ulica i trgova u Gradu Petrinji

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

Na temelju članka 36. stavka 1. točke 7. Statuta Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 14/13, 52/14, 68/17, 09/18 i 13/18 - ispr.) u svezi sa člankom 7. i 8. Zakona o naseljima ("Narodne novine", broj 54/88), Gradsko vijeće Grada Petrinje, na prijedlog Odbora za imenovanje ulica i trgova, na 14. sjednici održanoj __. __. 2018. godine donijelo je

 

O D L U K U
o određivanju imena ulica i trgova u Gradu Petrinji

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovo Odlukom uređuju se načela, kriteriji i postupak za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Petrinje.

Pod pojmom imenovanja ulica i trgova podrazumijeva se i promjena postojećeg imena ulice, odnosno trga.

Članak 2.

Ulicom odnosno trgom, u smislu ove Odluke, smatra se javno-prometna površina unutar granica građevinskog područja.

Područje ulice odnosno trga obuhvaća javno-prometnu površinu i pripadajuće građevinske parcele.

 Članak 3.

Ulica odnosno trg moraju imati ime.

Na području istoga naselja u Gradu Petrinji ne mogu postojati dvije ili više ulica odnosno trgova sa istim imenom.

 Članak 4.

Pravo podnošenja prijedloga za imenovanje ulice, odnosno trga ima svaki vijećnik, klub vijećnika, radno tijelo Gradskog vijeća, gradonačelnik, vijeća nacionalnih manjina, vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti.

Inicijative Gradskom vijeću za imenovanje ulice, odnosno trga mogu davati građani i pravne osobe.

REGISTAR IMENA ULICA I TRGOVA

 Članak 5.

Imena ulica odnosno trgova određuju se prema zemljopisnim i drugim pojmovima (toponimima), te po imenima i datumima vezanim za povijesne događaje ili osobe koje su dale značajan doprinos društvenom, kulturnom i znanstvenom razvitku Grada Petrinje i Republike Hrvatske.

Članak 6.

Za područje Grada Petrinje vodi se jedinstveni Registar imena ulica i trgova koji predstavlja temelj za određivanje imena ulica i trgova (u daljnjem tekstu: Registar imena).

Registar imena osniva i vodi Odbor za imenovanje ulica i trgova kao stalno radno tijelo Gradskog vijeća (u daljnjem tijeku: Odbor).

Registar imena je javni dokument i objavit će se u službenom glasilu i na internetskoj stranici Grada Petrinje.

Članak 7.

Prijedloge i inicijative  za uvrštavanje određenog naziva za imenovanje ulice, odnosno trga u Registar imena mogu dati fizičke i pravne osobe iz članka 4. ove Odluke.

Prijedlozi, odnosno inicijative iz prethodnog stavka ovoga članka moraju biti dostavljeni u pisanom obliku s kraćim obrazloženjem razloga za uvrštavanje u Registar imena.

Ako se za ime ulice odnosno trga predlaže zemljopisni pojam potrebno je obrazložiti značenje lokacije u prostoru Grada.

Ako se za ime ulice odnosno trga predlaže ime osobe potrebno je priložiti kraći životopis

koji mora sadržavati osnovne podatke o osobi i njezinom doprinosu za Grad i Republiku Hrvatsku zbog kojeg se podnosi prijedlog, odnosno inicijativa za uvrštavanje u Registar imena, kao i pisanu suglasnost obitelji ukoliko je ista potrebna.

Ako se za ime ulice, odnosno trga predlaže povijesni datum potrebno je obrazložiti razloge za imenovanje.

Članak 8.

Na temelju prijedloga, odnosno inicijativa iz prethodnog članka ove Odluke Odbor može u Registar imena uvrstiti pojmove, datume odnosno imena osoba za koje ocijeni da su valjano obrazloženi i argumentirani te za koje je dostavljeno dovoljno podataka temeljem kojih se isti mogu uvrstiti u Registar imena.

Članak 9.

Pri razmatranju prijedloga, odnosno inicijativa iz članka 7. ove Odluke Odbor ocjenjuje kvalitetu predloženog rješenja i njegovu opravdanost za uvrštavanje u Registar imena.

POSTUPAK IMENOVANJA ULICA I TRGOVA

 Članak 10.

Postupak za imenovanje ulice, odnosno trga započinje podnošenjem prijedloga.

Prijedlog za imenovanje ulice, odnosno trga podnosi se Gradskom vijeću Grada Petrinje.

Podneseni prijedlog mora se temeljiti na važećem Registru imena ulica i trgova.

Prije razmatranja prijedloga na sjednici Gradskog vijeća isti se razmatra na sjednici Odbora za imenovanje ulica i trgova radi davanja mišljenja o opravdanosti imenovanja.

Na traženje Odbora podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i dodatnu dokumentaciju za koju se ocijeni da je neophodna za odlučivanje o podnesenom prijedlogu.

Prijedlog koji ne bude podnesen na način propisan ovim člankom Odluke Odbor će odbaciti kao neuredan.

Članak 11.

Za imenovanje ulice ili trga u Gradu Petrinji, a prije odlučivanja na sjednici Gradskog vijeća, potrebno je pribaviti pisano mišljenje mjesnog odbora, odnosno gradske četvrti  na čijem se području spomenuta ulica, odnosno trg nalazi.

NAČELA I KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE IMENA ULICA I TRGOVA

 Članak 12.

U postupku davanja mišljenja na podneseni prijedlog za imenovanje ulice, odnosno trga Odbor će se pridržavati sljedećih načela:

- uvažavanje izvornih rješenja imena ulica i trgova iz vremena kada su isti izgrađeni, kao i naziva koji su se udomaćili tijekom povijesti i postali dio kolektivne svijesti građana, odnosno ne pristupati nepotrebnoj, odnosno nesvrsishodnoj promjeni imena ulice odnosno trga,

- uvažavanje načela grupiranja imena ulica i trgova radi kvalitetne orijentacijske obavijesti, tamo gdje je primjenjivo.

Članak 13.

Ukoliko Odbor na svojoj sjednici prihvati prijedlog ovlaštenog predlagatelja za imenovanje ulice, odnosno trga isti će u pisanom obliku, uz zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o imenovanju ulice, odnosno trga dostaviti Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Ukoliko Odbor ne prihvati podneseni prijedlog, o razlozima neprihvaćanja pisanim putem će izvjestiti podnositelja prijedloga i predsjednika Gradskog vijeća.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom vjesniku" Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr