13.08.2018.
   405
NATJEČAJ
Prijedlog Odluke o određivanju imena ulica i trgova u Gradu Petrinji (poziv na prethodno savjetovanje sa javnošću)

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 015-08/18-01/02
URBROJ: 2176/06-01-18-2
Petrinja, 13.08.2018. godine

 

PREDMET: Prijedlog Odluke o određivanju imena ulica i trgova u Gradu Petrinji, na prethodno savjetovanje sa javnošću.

 

Poštovani,

Gradsko vijeće Grada Petrinje dana 08.08.2018. godine zaprimilo je Prijedlog Odluke o određivanju imena ulica i trgova u Gradu Petrinji dostavljen od strane Odbora za imenovanje ulica i trgova.

S ciljem što bolje pripreme za odlučivanje o podnesenom prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća, a sukladno članku 11. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13 i 85/15) tekst predložene Odluke stavlja se na web stranicu Grada u svrhu savjetovanja sa javnošću.

Sve primjedbe i prijedloge vezane uz spomenuti prijedlog zainteresirani subjekti dostavljaju isključivo elektroničkim putem na e-mail adresu: gradsko.vijece@petrinja.hr.

Grad Petrinja naglašava kako primjedbe i prijedlozi koji budu pristigli na bilo koji drugi način neće biti razmatrani.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću sukladno spomenutom članku Zakona o pravu na pristup informacijama traje 30 dana od dana stavljanja Prijedloga Odluke na web stranicu Grada Petrinje.

Nakon provedenog savjetovanja s javnošću razmotrit će se sve pristigle primjedbe i prijedlozi zainteresiranih subjekata te će se o istom izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima.

S poštovanjem,

P R E D S J E D N I C A

Magdalena Komes, dipl.iur. v.r.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr