05.09.2018.
   356
NATJEČAJ
Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Petrinje

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" , broj 41/14), clanka 36. stavka 1. tocke 39. Statuta Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 14/13, 52/14, 68/17, 09/18 i 13/18 - ispr.) i članka 8. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 52/14), Gradsko vijeće Grada Petrinje na 15. sjednici održanoj 03. rujna 2018. godine, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, donijelo je

 

ODLUKU
o izboru članova Savjeta mladih Grada Petrinje

 

Članak 1.

U Savjet mladih Grada Petrinje biraju se:

  1. Daniel Barukčić,
  2. Petra Bozurić,
  3. Valerija Caci,
  4. Antonela Gorup,
  5. Bojan Juzbašić,
  6. Fran Komlinović,
  7. Noa Škrinjarić,
  8. Lovro Šubić, i
  9. Estela Toporan

 

Članak 2.

Članovi Savjeta mladih Grada Petrinje biraju se na vrijeme od tri godine (razdoblje 2018. - 2021. godina), a djelokrug i način rada Savjeta mladih propisani su zakonom i gradskom Odlukom o osnivanju Savjeta mladih.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku" Grada Petrinje.

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-06/18-01/02
URBROJ: 2176/06-01-18-14

Petrinja, 03.09.2018. godine

 

PREDSJEDNICA

Magdalena KOMES, dipl. iur.

 

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr