07.09.2018.
   410
NATJEČAJ
Javni natječaj za prijem u službu na radno mjesto Referent/ica u Pisarnici – Arhivar/ka

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A

STRUČNA SLUŽBA GRADA
KLASA: 112-02/18-01/16
URBROJ: 2176/06-04/1-18-5

Petrinja, 6. rujna 2018. godine

 

PREDMET: Javni natječaj za prijem u službu na radno mjesto Referent/ica u Pisarnici – Arhivar/ka – podaci i upute

 1. Osnovni podaci (naziv radnog mjesta, posebni uvjeti): Referent u Pisarnici - arhivar - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, srednja stručna sprema upravne, ekonomske, tehničke struke ili završena gimnazija.
 1. Opis poslova:

Obavlja poslove takvog stupnja složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.

Stupanj samostalnosti uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika.

Stupanj odgovornosti  uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela.

Pomaže voditelju Pisarnice kod sljedećih poslova, kao što su: prijam i razvrstavanje akata i drugih pošiljki, upisivanje akata u propisane očevidnike i vođenje propisanih očevidnika o aktima i uredskom poslovanju u klasičnom i elektronskom obliku, otpremu akata i drugih pošiljki.

Vodi i organizira pismohranu i brine o zakonitom postupanju s arhivskom građom, provodi postupak odabira i izlučivanja arhivske građe prema važećim propisima.

Postupa po zahtjevima pravnih i fizičkih osoba u svezi omogućavanja uvida odnosno dobivanja podataka iz arhive; pokreće odnosno inicira postupak ishođenja odobrenja za uništenje izdvojene građe odnosno arhive kojoj je istekao rok čuvanja te ga provodi do njegovog okončanja. Vodi zapisnik o preuzimanju građe drugih ustanova ukoliko za to postoji interes Grada, odnosno ustupa građu Gradske uprave nadležnom arhivu. Prati i primjenjuje zakonske i podzakonske akte iz svoga djelokruga, te predlaže donošenje općih akata iz predmetne materije. Zadužen je za uredno vođenje arhivske knjige s cjelokupnim propisom arhivske građe, te drugih evidencija na temelju kojih izdaje preslike dokumenata i uvjerenja za potrebe fizičkih i pravnih osoba. Izrađuje nacrt akta o načinu čuvanja, korištenja i izlučivanja arhivske građe, kao i posebne liste s rokovima čuvanja iste. Brine se da arhivska građa koja se smješta u prostorije arhive bude u sređenom stanju, a prostorije adekvatne te da ispunjavaju zakonske uvjete.

Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada po nalogu i uputama voditelja Pisarnice i pročelnika.

 1. Podaci o plaći: Sukladno odredbi članka 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 51/13, 18/15 i 18/16) bruto plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (1,75) i osnovice za izračun plaće.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 79 od 05.09.2018. godine.

Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 13.09.2018. godine.

 1. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjuom.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.     

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata.

 1. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17),
  2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18 – Uredba Vlade Republike Hrvatske),
  3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
  4. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“, broj 61/18) i
  5. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09).

Propisi pod a) – e) mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr).

 1. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeni na web stranici Grada i na oglasnoj ploči gradske uprave, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Podnositelji prijava dužni su u prijavi na javni oglas navesti broj telefona za kontakt u svezi provođenja natječajnog postupka.

                                                                                              PRIVREMENI PROČELNIK

   Igor Karaturović, dipl.iur.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr