13.03.2017.
   258
NATJEČAJ
Javni natječaj za prijam službenika – podaci i uputeREPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
Upravni odjel za financije, proračun
i naplatu potraživanja

KLASA: 112-02/17-01/01
URBROJ: 2176/06-05/1-17-3
Petrinja, 10.03.2017. godine


PREDMET: Javni natječaj za prijam službenika – podaci i upute

 1. Viši stručni suradnik za razvoj financijskog upravljanja i kontrola - na neodređeno vrijeme, magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke - 1 izvršitelj.

 2. Opis poslova:

  Obavlja poslove stupnja složenosti koji uključuje izradu akata iz djelokruga upravnog tijela, vođenje upravnog postupka i rješavanje najsloženijih upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti upravnog tijela, sudjelovanje u izradi strategija i programa i vođenja projekata;

  Stupanj samostalnosti uključuje povremeni nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika;

  Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu odluka iz odgovarajućeg područja;

  Stupanj stručne komunikacije uključuje kontakte unutar i izvan upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene informacija.

  Prati propise, izrađuje nacrte i prijedloge akata za Gradsko vijeće, Gradonačelnika ili njihova radna tijela iz svoga djelokruga, odnosno sudjeluje u izradi akata kada su za njihovu pripremu zadužena druga upravna tijela Gradske uprave.
  Koordinira uspostavljanje i razvoj metodologije financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola koje se primarno odnose na prethodne i naknadne financijske kontrole, funkcije računovodstva i financijsko izvještavanje, sudjeluje i pruža pomoć rukovodećim službenicima u tijelima gradske uprave na uspostavljanju unutarnjih kontrola.
  Popunjava Upitnik o fiskalnoj odgovornosti, sastavlja plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, te izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenim za prethodnu godinu za Grad za izjavu o fiskalnoj odgovornosti, koordinira sa prpračunskim korisnicima i trgovačkim društvima pri popunjavanju izjave o fiskalnoj odgovornosti.
  Izrađuje izvješća o kreditnom zaduženju proračuna, izdanim garancijama i jamstvima, priprema dokumente za kreditno zaduživanje prema Mnistarstvu financija.
  Obavlja kontrole poslovnih transfera (subvencija, kapitalnih pomoći i transfera udrugama)
  Priprema mjesečna izvješća o obavljenim kontrolama i obavještava Gradonačelnikai pročelnike nadležnih upravnih tijela.
  Surađuje sa drugim UO pri izradi financijskih planova i izvještaja, kao i financijskih informacija pri prijavi projekata na natječaje od strane drugih institucija.
  U skladu sazakonom obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.
 3. Podaci o plaći: Sukladno odredbi članka 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 51/13, 18/15 i 18/16) odnosno bruto plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (2,35) i osnovice za izračun plaće.

  Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 21 od 10.03.2017. godine.

  Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 18.03.2017. godine.
 4. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem
  pisanog testiranja i intervjuom.
  Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

  Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.
  Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju ako je ta provjera provedena iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata.

 5. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09), Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 139/10 i 19/14) i Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 141/06),

  Propisi pod rbr. 1.–7. mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr).

 6. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeni na ovoj web stranici i na oglasnoj ploči Gradske uprave, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
  Podnositelji prijava dužni su u prijavi na javni natječaj navesti broj telefona za kontakt u svezi provođenja natječajnog postupka.

 

PRIVREMENI PROČELNIK
Milka PAVIŠIĆ, dipl.oecc.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr