22.09.2018.
   662
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Petrinja
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000030
URBROJ: 2176/06-07/3-18-0004

Petrinja, 22.09.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA SISAK , HR-44000 Sisak, Kralja Tomislava 42

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • Priključni 10(20) kV kabelski vod za TS 10(20)/0,4 kV Sifresa, na k.č.br. 863/10, 1442/3, 879/4 k.o. Bačuga.

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.10.2018 od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Grad Petrinja, Gradska uprava, I. Gundulića 2, HR- 44250 Petrinja, soba 28.

  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Ivan Begić, dipl.pravnik

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr