12.10.2018.
   514
NATJEČAJ
Odluka o pokretanju postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Petrinje i objavi javnog natječaja

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADONAČELNIK

KLASA: 943-01/18-01/79
URBROJ: 2176/06-02-18-1
Petrinja, 27. rujna 2018. godine

 

Na temelju članka 12. Odluke o stjecanju, upravljanju, korištenju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Petrinje (Službeni vjesnik broj 33/10, 06/15, 32/15 i 29/18 – dalje u     tekstu: Odluka), a u vezi s člankom 49. stavkom 4. točkom 7. Statuta Grada Petrinje (Službeni vjesnik broj 14/13, 52/14, 68/17, 09/18 i 13/18 - ispr.), gradonačelnik donosi sljedeću

 

O D L U K U
o pokretanju postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Petrinje
i objavi javnog natječaja

 

Članak 1.

Pokreće se postupak prodaje sljedećih nekretnina u vlasništvu Grada Petrinje:

 1. STAN BROJ 4 – jednosoban stan na prvom katu građevine oznake 029/4 koji se sastoji od sobe, kuhinje s blagavaonicom, kupaonice s WC-om i ulaza, ukupne površine od 40,84 m2 te spremišta od 1,28 m2 i drvarnice od 3,24 m2 u podrumu građevine, koji stan je upisan u Podulošku broj 5 ZK uloška broj 12179 u katastarskoj općini Petrinja (322989), na čest.kat.broj 313/1 K, u naravi stan koji se nalazi u zgradi mješovite uporabe u Petrinji, Ulici Vladimira Nazora 19 (etažno vlasništvo – E-5).

  Energetski razred: E;

 2. STAN BROJ 10 - dvosoban stan na trećem katu građevine oznake 029/10 koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje s blagavaonicom, kupaonice s WC-om, hodnika i ulaza, ukupne površine od 55,34 m2, te spremišta od 1,26 m2, koji stan je upisan u Podulošku broj 11 ZK uloška broj 12179 u katastarskoj općini Petrinja (322989), na čest.kat.broj 313/1 K, u naravi stan koji se nalazi u zgradi mješovite uporabe u Petrinji, Ulici Vladimira Nazora 19 (etažno vlasništvo – E-11).
  Energetski razred: E;

 3. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE u Petrinji, Unska ulica/Ajdovščinska ulica, označeno kao čest. kat. broj 4212/25 Livada u Slatini površine 172 m2, upisana u ZK ulošku broj 6486 u k.o. Petrinja (322989);

 4. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE u Petrinji, Unska ulica, označeno kao čest. kat. broj 4213/32 Oranica u Šicani površine 511 m2, upisana u ZK ulošku broj 6908 u k.o. Petrinja (322989).

Nekretnine se prodaju temeljem javnog natječaja putem zatvorenih ponuda, a isti se objavljuje u dnevnom listu (Večernji list), na oglasnoj ploči Grada Petrinje i internetskim stranicama Grada Petrinje.

 

Članak 2.

Utvrđuje se tekst javnog natječaja:

 

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Petrinje

 

I          Predmet natječaja je kupoprodaja nekretnina u vlasništvu Grada Petrinje :      

 1. STAN BROJ 4 – jednosoban stan na prvom katu građevine oznake 029/4 koji se sastoji od sobe, kuhinje s blagavaonicom, kupaonice s WC-om i ulaza, ukupne površine od 40,84 m2 te spremišta od 1,28 m2 i drvarnice od 3,24 m2 u podrumu građevine, koji stan je upisan u Podulošku broj 5 ZK uloška broj 12179 u katastarskoj općini Petrinja (322989), na čest.kat.broj 313/1 K, u naravi stan koji se nalazi u zgradi mješovite uporabe u Petrinji, Ulici Vladimira Nazora 19 (etažno vlasništvo – E-5).
  Energetski razred: E.

  Početna kupoprodajna cijena iznosi 100.000,00 kn (stotisuća kuna).   

 2. STAN BROJ 10 - dvosoban stan na trećem katu građevine oznake 029/10 koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje s blagavaonicom, kupaonice s WC-om, hodnika i ulaza, ukupne površine od 55,34 m2, te spremišta od 1,26 m2, koji stan je upisan u Podulošku broj 11 ZK uloška broj 12179 u katastarskoj općini Petrinja (322989), na čest.kat.broj 313/1 K, u naravi stan koji se nalazi u zgradi mješovite uporabe u Petrinji, Ulici Vladimira Nazora 19 (etažno vlasništvo – E-11).
  Energetski razred: E.

  Početna kupoprodajna cijena iznosi 133.000,00 kn (stotridesettritisuće kuna).   

 3. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE u Petrinji, Unska ulica/Ajdovščinska ulica, označeno kao čest. kat. broj 4212/25 Livada u Slatini površine 172 m2, upisana u ZK ulošku broj 6486 u k.o. Petrinja (322989); 

  Početna kupoprodajna cijena iznosi 11.100,00 kn (jedanaesttisućasto kuna) 

 4. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE u Petrinji, Unska ulica, označeno kao čest. kat. broj 4213/32 Oranica u Šicani površine 511 m2, upisana u ZK ulošku broj 6908 u k.o. Petrinja (322989).

  Početna kupoprodajna cijena iznosi 42.900,00 kn (četrdesetdvijetisućedevetsto kuna).    

II         Nekretnine se prodaju u viđenom stanju te su isključeni svi naknadni prigovori ponuditelja.

III       Rok za dostavu pisanih ponuda za kupnju je 15 (petnaest) dana računajući od prvog sljedećeg dana po objavi natječaja. Ukoliko se ponuditelj natječe za više nekretnina koje su predmet ovoga natječaja, dužan je dostaviti zasebne ponude za svaku nekretninu sa svim potrebnim podacima i dokumentacijom.

IV       Na natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe.

V         Prednost pri kupnji nekretnina imaju najmoprimci koji nekretnine pod točkama I.1. i I.2. koriste kao nesamostalni posjednici pod uvjetom da prihvate najveću ponuđenu kupoprodajnu cijenu te da nemaju dospjelih neplaćenih dugovanja prema Gradu Petrinji niti prema trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Petrinje (Komunalac Petrinja d.o.o., Privreda d.o.o.).

Pravo prednosti pri kupnji nekretnina pod točkama I.1. i I.2. utemeljeno posebnim propisom – Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova („Narodne novine“ broj 68/2018. - ZNS) ostvaruje se pod uvjetima iz članka 2. ZNS-a u dijelu koji se odnosi na dodani članak 28.g. Zakonu o najmu stanova.

VI       Ponuditelji su prilikom podnošenja ponuda na natječaj dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % utvrđene početne cijene nekretnine, kako slijedi:

 • jamčevina za nekretninu pod točkom I.1.   - iznos od 10.000,00 kn,
 • jamčevina za nekretninu pod točkom I.2.   - iznos od 13.300,00 kn,
 • jamčevina za nekretninu pod točkom I.3.   - iznos od 1.110,00 kn,
 • jamčevina za nekretninu pod točkom I.4.   - iznos od 4.290,00 kn.

Jamčevina se uplaćuje na poslovni račun Grada Petrinje IBAN: HR 82 23900011832800009, pozivom na broj: HR 68 7889-OIB s naznakom "Jamčevina za javni natječaj". Odabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu.

VII      Ponuda za kupnju nekretnine mora sadržavati:

 1. osobno ime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku, sjedište i OIB pravne osobe s naznakom odgovorne osobe u pravnoj osobi,
 2. broj žiro - računa ili tekućeg računa,
 3. oznaku nekretnine za koju se predaje ponuda za kupnju,
 4. ponuđenu cijenu za nekretninu (brojkama i slovima),
 5. dokaz o uplaćenoj jamčevini,
 6. presliku domovnice ili osobne iskaznice (fizička osoba), presliku obrtnice (fizička osoba obrtnik), izvadak iz sudskog registra ne stariji od mjesec dana od dana javne objave natječaja (pravne osobe),
 7. dokaz o nepostojanju dugovanja prema Gradu Petrinji,
 8. dokaz o nepostojanju dugovanja prema trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Petrinje (Komunalac Petrinja d.o.o., Privreda d.o.o.).

VIII    Temeljni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je najviši ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u odnosu na početnu cijenu. Ponude ispod utvrđene početne cijene neće se uzeti u obzir. U slučaju identičnih ponuda izbor najpovoljnije ponude izvršit će se, ako je primjenjivo, temeljem točke V. ovoga natječaja, a ako nije primjenjivo, usmenim nadmetanjem između ponuditelja koji su podnijeli identične ponude. 

IX       Gradonačelnik Grada Petrinje će s najpovoljnijim  ponuditeljem sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnine u roku od 30 (trideset) dana od dana kada je najpovoljniji ponuditelj primio odluku o izboru.

X         Rok za plaćanje kupoprodajne cijene, osim u slučaju iz članka 13.a. Odluke 

(postojeći najmoprimac koji bude najpovoljniji ponuditelj) kada se plaćanje može dogovoriti u obrocima, ne može biti kraći od 30 (trideset) dana niti duži od 9 (devet) mjeseci od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine.

XI       Smatra se da je ponuditelj čija je ponuda prihvaćena, a koji ne sklopi ugovor o kupoprodaji predmetne nekretnine u propisanom roku, odnosno ne uplati kupovnu cijenu, odustao od svoje ponude te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

XII      Ponuditelju čija ponuda nije prihvaćena uplaćena jamčevina se vraća u roku od 15 (petnaest) dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. 

XIII    Ponude za kupnju nekretnine dostavljaju se u zatvorenim omotnicama, neposredno u Pisarnicu Grada ili preporučenom poštanskom pošiljkom uz naznaku "PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE (broj katastarske čestice i oznaka katastarske općine, odnosno broj katastarske čestice, poduloška i oznaka katastarske općine ako je u pitanju stan) – NE OTVARAJ !", na adresu: Grad Petrinja, Ulica Ivana Gundulića 2, 44250 Petrinja. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

XIV    Otvaranje ponuda za kupnju nekretnina održat će se dana 5.11.2018. godine (ponedjeljak) s početkom u 14 sati u Maloj vijećnici Grada Petrinje, Ivana Gundulića 2.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici koji su svoja ovlaštenja (punomoći) dužni predati Stručnom povjerenstvu prije početka otvaranja ponuda.

XV      O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Grad Petrinja zadržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja ponuditeljima te nije obvezan prihvatiti niti jednu ponudu za kupnju nekretnina u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditeljima.

XVI    Uvid u natječajnu dokumentaciju ponuditelji mogu izvršiti u roku za podnošenje ponuda u zgradi Gradske uprave Grada Petrinje, Ivana Gundulića 2 (soba 23) svakim radnim danom u vremenu od 1100 do 1300 sati. Uvid u stanje nekretnine koja je predmet ovoga natječaja ponuditelji mogu izvršiti uz prethodnu najavu (tel. 044/515-220) u roku za podnošenje ponuda u vremenu od 1300 do 1500 sati.

Članak 3.

Javni natječaj provest će Stručno povjerenstvo u sastavu:

 1. Ante Marić, predsjednik,
 2. Zlata Jajčinović, članica i
 3. Igor Karaturović, član.

Stručno povjerenstvo dužno je u svom radu u potpunosti pridržavati se zakonskih propisa, akata i drugih odluka Grada Petrinje te o radu voditi Zapisnik i po završetku postupka dostaviti Gradonačelniku Zaključak s prijedlogom odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.                                                                                                                                                                                                                          GRADONAČELNIK

Darinko Dumbović

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr