16.10.2018.
   308
NATJEČAJ
ODLUKU o vrijednosti boda komunalne naknade

Na temelju članka 98. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18) i članka 36. stavka 1. točke 7. Statuta Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 14/13, 52/14, 68/17, 09/18 i 13/18 - ispr.), Gradsko vijeće Grada Petrinje na __ sjednici održanoj ______2018.  godine, donijelo je

 

ODLUKU
o vrijednosti boda komunalne naknade

 

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se vrijednost boda (B) komunalne naknade na području Grada Petrinje.

 

Članak 2.

Vrijednost boda iz članka 1. Ove Odluke iznosi 6,60 kuna godišnje.

 

Članak 3.

Vrijednost boda (B) određuje se godišnje u kunama po četvornom metru (m2) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Grada.

 

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade („Službeni vjesnik“, broj 34/07 i 52/14)

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine, a objavit će se u „Službenom vjesniku“ Grada Petrinje.

 

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA:
URBROJ:
Petrinja,
P R E D S J E D N I C A

Magdalena KOMES, dipl.iur

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr