13.11.2018.
   336
NATJEČAJ
Obavijest o ishodu natječajnog postupka

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I IMOVINU

KLASA: 943-01/18-01/79
URBROJ: 2176/06-08/1-18-11

Petrinja, 12. studenog 2018. godine

 

PREDMET: Postupak radi prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Petrinje (stan u Petrinji, Vladimira Nazora 19 - čest.kat.broj 313/1 K, etažno vlasništvo – E-5, stan u Petrinji, Vladimira Nazora 19, čest.kat.broj 313/1 K, etažno vlasništvo – E-11, građevinsko zemljište - čest. kat. broj 4212/25, građevinsko zemljište - čest. kat. broj 4213/32, sve u k. o. Petrinja,) - obavijest o ishodu natječajnog postupka, objavljuje se

 

Grad Petrinja pokrenuo je postupak kupoprodaje nekretnina dana 27. rujna 2018. godine Odlukom gradonačelnika o pokretanju postupka prodaje nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje i objavi javnog natječaja KLASA: 943-01/18-01/79, URBROJ: 2176/06-02-18-1.

Javni natječaj objavljen je na oglasnoj ploči Grada Petrinje i internetskoj stranici Grada Petrinje, a obavijest o započetom natječaju u izdanju Večernjeg lista, sve dana 12. listopada 2018. godine.

Sukladno obvezama koje ima kao tijelo javne vlasti na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13., 85/15.) Grad Petrinja obavještava zainteresiranu javnost da je:

  • u odnosu na čest.kat.broj 313/1 K, etažno vlasništvo (E-5), k.o. Petrinja, kao najpovoljniji ponuditelj odabran Davor Žilić,
  • u odnosu na čest.kat.broj 313/1 K, etažno vlasništvo (E-11), k.o. Petrinja, kao najpovoljniji ponuditelj odabran Domagoj Sekulić,
  • u odnosu na čest.kat.broj 4212/25, k.o. Petrinja, kao najpovoljniji ponuditelj odabran Marijo Glajh,
  • u odnosu na čest. kat. broj 4213/32, k. o. Petrinja, natječajni postupak poništen jer nije pristigla niti jedna ponuda za kupoprodaju ove nekretnine.

 

PRIVREMENI PROČELNIK

Ante Marić, dipl. ing. agr.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr