22.11.2018.
   343
NATJEČAJ
Javni poziv za uvid u spis predmeta - Elvis Pehlić

REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Petrinja
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000022
URBROJ: 2176/06-07/11-18-0007
Petrinja, 22. 11. 2018. godine 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
ELVIS PEHLIĆ iz Mošćenice, 22. lipnja 14
- dostavlja se

 

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za
    • stambenu građevinu, u Mošćenici, Kralja Tomislava odvojak III. bb,  na katastarskoj čestici k.č.br.  1678 (779/2) k.o. Mošćenica.

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12. 2018. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Petrinja, Ivana Gundulića 2, soba 3 - prizemno.
    • Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

  3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Rada Jajčinović, arh.teh.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr