14.12.2018.
   294
NATJEČAJ
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u najam nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje u naselju Stražbenici (kč.br. 166/2, k.o. Stražbenica)

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADONAČELNIK

KLASA: 372-03/18-01/22    
URBROJ: 2176/06-02-18-11

Petrinja, 12. prosinca 2018. godine

 

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14.), a u vezi s člankom 49. stavkom 4. točkama 6. i 7. Statuta Grada Petrinje  („Službeni vjesnik“ broj 14/13, 52/14, 68/17, 09/18, 13/18 - ispr. i 59/18), gradonačelnik Grada Petrinje donosi

O D L U K U
o raspisivanju javnog natječaja za davanje u najam nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje u naselju Stražbenici (kč.br. 166/2, k.o. Stražbenica)

 

Članak 1.

Raspisuje se javni natječaj radi davanja u najam stambenog prostora u naselju Stražbenica kbr. 19 koji je označen kao čest. kat. broj 166/2 Kuća broj 5 sa dvorištem u selu površine     863 m2 i upisana nekretnina u ZK ulošku broj 202, k.o. Stražbenica.

Predmet najma je stambeni prostor ukupne korisne površine od 58,90 m2 i sastoji se od prizemlja i ulazne terase.

Stambeni prostor daje se u najam u viđenom i trenutnom stanju funkcionalnosti i opremljenosti, putem javnog natječaja podnošenjem pisanih ponuda (u daljnjem tekstu: Natječaj).

Energetski razred: E.

Članak 2.

Stambeni prostor daje se u najam na razdoblje od 5 (pet) godina uz mogućnost produljenja ugovornog odnosa.

Članak 3.

Iznos početne mjesečne najamnine je 5 kn/m2 korisne površine stambenog prostora, odnosno 294,50 kuna mjesečno (Članak 2. Odluke o utvrđivanju slobodno ugovorene najamnine – „Službeni vjesnik“ broj 22/16.).

Najamnina se plaća najkasnije do 10-og dana u mjesecu prethodni mjesec prema ispostavljenim računima.

Članak 4.

Svi troškovi redovitog održavanja stambenog prostora padaju na teret najmoprimca.

Ulaganja najmoprimca u stambeni prostor vrše se isključivo uz prethodni obrazloženi pisani zahtjev, a u skladu s izdanim odobrenjem Grada Petrinje.

Iznosom najamnine nisu obuhvaćeni troškovi komunalne naknade, odvoza komunalnog otpada, plaćanja električne energije, vodnih usluga i slično, već te troškove zasebno plaća najmoprimac.

Članak 5.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju fizičke osobe, a natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči Grada Petrinje i internetskim stranicama Grada Petrinje.

Obavijest o raspisanom natječaju se objavljuje u dnevnom tisku.

 Članak 6.

Ugovor o najmu ne može se sklopiti s fizičkom ili pravnom osobom koja ima dospjelu nepodmirenu obvezu prema Gradu Petrinji, osim u slučaju da joj je odobrena odgoda plaćanja sukladno posebnim propisima.

Članak 7.

Pisane ponude dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku, i to preporučenim poštanskim putem ili neposredno u pisarnici gradske uprave Grada Petrinje u zatvorenoj omotnici uz naznaku “Natječaj za najam stambenog prostora (Stražbenica) - NE OTVARATI !“, na adresu Grad Petrinja, Ivana Gundulića 2, 44250 Petrinja.

 

Pisana ponuda obvezno sadrži:

 1. osobno ime, OIB i adresu ponuditelja,
 2. oznaku nekretnine za koju se predaje ponuda za najam,
 3. ponuđeni iznos mjesečne najamnine,
 4. presliku domovnice ili osobne iskaznice,
 5. dokaz o nepostojanju dugovanja prema Gradu Petrinji,
 6. dokaz o nepostojanju dugovanja prema trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Petrinje (Komunalac Petrinja d.o.o., Privreda d.o.o.),
 7. pisanu izjavu podnositelja ponude da on/ona niti članovi domaćinstva nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Republike Hrvatske,
 8. potvrdu/uvjerenje/odgovarajuću javnu ispravu o visini primanja podnositelja i članova domaćinstva.

Članak 8.

Temeljni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je najviši ponuđeni iznos mjesečne najamnine u odnosu na početnu.

Ponude ispod utvrđene početne cijene, kao niti nepravovremene ponude, neće se uzeti u obzir.

 Članak 9.

Javno otvaranje ponuda izvršiti će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dana               11. siječnja 2019. godine (petak) s početkom u 14 sati u prostorijama Grada Petrinje.

Otvaranju ponuda mogu biti prisutni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici odnosno punomoćnici uz predočenje ovlaštenja/punomoći.

Javni natječaj provest će Povjerenstvo u sastavu:

 1. Ante Marić, predsjednik,
 2. Zlata Jajčinović, članica i
 3. Igor Karaturović, član.

Povjerenstvo je dužno u svom radu u potpunosti pridržavati se zakonskih propisa, akata i drugih odluka Grada Petrinje te o radu voditi Zapisnik i po završetku postupka dostaviti Zaključak s prijedlogom odluke o ishodu natječajnog postupka.

Članak 10.

Ugovor o najmu nekretnine sklapa se u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave Odluke o odabiru ponude. 

Članak 11.

Grad Petrinja zadržava pravo poništenja ovoga natječaja bez posebnog obrazloženja ponuditeljima te nije obvezan prihvatiti niti jednu ponudu za najam u kom slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditeljima.

Članak 12.

Uvid u natječajnu dokumentaciju ponuditelji mogu izvršiti u roku za podnošenje ponuda u zgradi gradske uprave Grada Petrinje, Ivana Gundulića 2 (soba 24) svakim radnim danom u vremenu od 1200 do 1500 sati.

Uvid u stanje stambenog prostora koji je predmet ovoga natječaja ponuditelji mogu izvršiti uz prethodnu najavu (tel. 044/515-220) u roku za podnošenje ponuda u vremenu od 800 do 1200 sati.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.                                                                                                                                                                                                                          GRADONAČELNIK

Darinko Dumbović

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr