07.02.2019.
   228
NATJEČAJ
Javni natječaj za prijam službenika – podaci i upute (Referent - geodeta)

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU I IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE

KLASA: 112-02/19-01/01
URBROJ: 2176/06-03/1-19-5

Petrinja, 07.02.2019. godine

 

PREDMET: Javni natječaj za prijam službenika – podaci i upute

 

 1. Referent - geodeta - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, srednja stručna sprema geodetske struke.
 1. Opis poslova:

Obavlja poslove takvog stupnja složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.

Stupanj samostalnosti uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika.

Stupanj odgovornosti  uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar unutarnjih ustrojstvenih jedinica Gradske uprave.

 

Radi na pripremi za upis u zemljišne knjige nekretnina u vlasništvu Grada, kompletiranju i čuvanju vlasničke i druge dokumentacije; surađuje sa Državnom geodetskom upravom, sudovima, uredima državne uprave i vanjskim izvršiteljima povjerenih poslova radi pribavljanja neophodne dokumentacije i upisa nekretnina u zemljišne knjige; vrši uvid u izvršene izmjere na terenu te preuzima i provjerava tehničku ispravnost gotovih geodetskih elaborata; radi na identifikacijama nekretnina na terenu za potrebe ostalih upravnih tijela Gradske uprave i zainteresiranih stranaka.

Obavlja neophodne provjere, odnosno očevide na terenu u predmetima koji se vode pred upravnim tijelima Gradske uprave, sudovima, tijelima državne uprave i sl.

Prati propise važne za obavljanje poslova radnog mjesta odnosno sudjeluje u izradi akata kada su za njihovu pripremu zadužena druga upravna tijela Gradske uprave.

Surađuje s poduzećima i ustanovama radi prikupljanja podataka o podzemnim instalacijama i uređajima, lokacijama predmetnih instalacija, pribavljanju i izradi skica i karata. Daje informacije, podnosi izvješća o stanju vodova i obavlja druge poslove sukladno zakonu.

Vodi evidencije i registar ulica i trgova, ažurira stanje i promjene.

Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada po nalogu i uputama pročelnika

 1. Podaci o plaći: Sukladno odredbi članka 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 51/13, 18/15 i 18/16) odnosno bruto plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (1,75) i osnovice za izračun plaće.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 13 od 06.02.2019. godine.

Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 14.02.2019. godine.

 

 1. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem

pisanog testiranja i intervjuom.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.     

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju i provjeri praktičnog rada, ako je ta provjera provedena iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata.

 

 1. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11),
 3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
 4. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09),
 5. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“, broj 112/18).

 

Propisi pod rbr. 1. – 5. mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr).

 1. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeni na ovoj web stranici i na oglasnoj ploči Gradske uprave, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Podnositelji prijava dužni su u prijavi na javni natječaj navesti broj telefona za kontakt u svezi provođenja natječajnog postupka.

 

PRIVREMENI PROČELNIK

Zdravko Kuljanac, dipl.iur.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr