07.02.2019.
   275
NATJEČAJ
Javni natječaj za prijem službenika – podaci i upute (Viši stručni suradnik za imovinu)

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I IMOVINU

KLASA: 112-02/19-01/02
URBROJ: 2176/06-08/1-19-5

Petrinja, 07.02.2019. godine

 

PREDMET: Javni natječaj za prijem službenika – podaci i upute

 

 1. Viši stručni suradnik za imovinu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili politološke struke.
 1. Opis poslova: 

Prati propise iz područja djelovanja Odjela, izrađuje nacrte i prijedloge akata za Gradsko vijeće, Gradonačelnika ili njihova radna tijela iz nadležnosti Odjela a vezano uz imovinu grada.Vodi potrebne evidencije (baze podataka) o imovini grada, prati izvršenje zaključenih ugovora, prati stanje imovine, sudjeluje u postupku etažiranja gradske imovine.  

Pruža informacije i priprema odgovarajuće potvrde građanima i nadležnim institucijama u svezi gradske imovine. Sudjeluje u ishođenju akata za izgradnju, legalizaciju i održavanju gradske imovine. Izrađuje  planove i izvješća iz svoga djelokruga.

Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada po nalogu i uputama pročelnika. 

 

 1. Podaci o plaći: Sukladno odredbi članka 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 51/13, 18/15 i 18/16) odnosno bruto plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (2,35) i osnovice za izračun plaće.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 13 od 06.02.2019. godine.

Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 14.02.2019. godine.

 

 1. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem

pisanog testiranja i intervjuom.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.     

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata.

 

 1. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
 1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/10 – pročišćeni tekst),
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne  novine, broj 33/01, 60/01 -vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - proč. tekst, 137/15 - ispr. i 123/17),
 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11 i 4/18 - Uredba o dopuni),
 4. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj  47/09),
 5. Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine, broj  7/09),
 6. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine, broj  78/15),
 7. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine, broj 125/11, 64/15 i 112/18),
 8. Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Petrinje (Službeni vjesnik, broj 04/12 - https://www.glasila.hr/sv ),
 9. Odluka o stjecanju, upravljanju, korištenju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Petrinje (Službeni vjesnik, broj 33/10, 06/15, 32/15 i 29/18 - https://www.glasila.hr/sv ).

 

Propisi pod rbr. 1. – 7. mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr).

 

 1. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeni na web stranici Grada i na oglasnoj ploči Gradske uprave, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Podnositelji prijava dužni su u prijavi na javni oglas navesti broj telefona za kontakt u svezi provođenja natječajnog postupka.

 

PRIVREMENI PROČELNIK

Ante MARIĆ, dipl.ing.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr