19.02.2019.
   228
NATJEČAJ
Javni oglas za prijam službenika – podaci i upute (Savjetnik za imovinsko – pravne poslove)

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU I IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE

KLASA: 112-03/19-01/01
URBROJ: 2176/06-03/1-19-5

Petrinja, 06.02.2019. godine

 

PREDMET: Javni oglas za prijam službenika – podaci i upute

 

 1. Savjetnik za imovinsko – pravne poslove - 1 izvršitelj na određeno vrijeme, magistar struke ili stručni specijalist pravne struke.
 1. Opis poslova:

Obavlja poslove takvog stupnja složenosti koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga upravnoga tijela, rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta, te rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika.

Stupanj samostalnosti koji uključuje češći nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika.

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka.

Stupanj stručne komunikacije uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.

Prati propise koji se odnose na uređivanje imovinsko – pravnih odnosa, izrađuje nacrte i prijedloge složenijih akata za Gradsko vijeće, gradonačelnika ili njihova radna tijela u svezi sa stjecanjem i raspolaganjem imovinom, odnosno po potrebi sudjeluje u izradi akata kada su za njihovu pripremu zadužena druga upravna tijela Gradske uprave.

Obavlja poslove zastupanja Grada u manje složenim sudskim imovinsko – pravnim sporovima, u upravnim postupcima povrata – naknade imovine oduzete za vrijeme jugoslovenske komunističke vladavine, postupcima potpunog izvlaštenja i postupcima predaje zemljišta u vlasništvo Grada, u jednostavnijim postupcima pred zemljišno – knjižnim odjelom nadležnog općinskog suda, inicira pokretanje pojedinačnih ispravnih postupaka, izrađuje prijedloge za uknjižbu prava vlasništva i drugih stvarnih prava za korist Grada; nakon provođenja propisanog postupka i izrade elaborata o etažiranju stanova ili poslovnih  prostora preuzima dokumentaciju radi upisa u zemljišne knjige; priprema prijedloge za sklapanje izvansudskih nagodbi u imovinsko – pravnim postupcima, priprema nacrte odluka i nacrte ugovora o stjecanju  i raspolaganju nekretninama; obavlja poslove uređivanja imovinsko – pravnih odnosa Grada s vlasnicima nekretnina u zahvatu buduće gradnje čiji je investitor Grad; obavlja poslove osnivanja stvarnih i osobnih služnosti pravnim poslom na nekretninama Grada; obavlja poslove realizacije zakonskog prava prvokupa nekretnina, pribavlja dokaze o izvršenoj uknjižbi prava vlasništva u svrhu vođenja evidencije o imovini Grada.

Izrađuje izvješća o stanju rješavanja imovinsko – pravnih poslova te daje stručna mišljenja oko rješavanja imovinsko – pravnih pitanja.

Odgovoran je za pravovremenu pripremu i dostavu pročelniku Upravnog odjela materijala za sjednice Gradskog vijeća, Kolegija Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, kao i tekstova usvojenih akata (u pisanom i elektronskom obliku) iz područja imovinsko – pravnih odnosa.

Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada po nalogu i uputama pročelnika. 

 1. Podaci o plaći: Sukladno odredbi članka 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 51/13, 18/15 i 18/16) odnosno bruto plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (2,45) i osnovice za izračun plaće.

Oglas je objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Sisak, Ispostava Petrinja dana  06.02.2019. godine.

Rok za podnošenje prijava: zaključno sa 14.02.2019. godine.

 1. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem

pisanog testiranja i intervjuom.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.     

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju i provjeri praktičnog rada, ako je ta provjera provedena iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata.

 1. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11),
 3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
 4. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09),
 5. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ , broj 91/96, 68/98, 137/99 - Odluka USRH, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14 i 81/15).

Propisi pod rbr. 1. – 5. mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr).

 1. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeni na ovoj web stranici i na oglasnoj ploči Gradske uprave, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Podnositelji prijava dužni su u prijavi na javni oglas navesti broj telefona za kontakt u svezi provođenja oglasnog postupka.

 

PRIVREMENI PROČELNIK

Zdravko Kuljanac, dipl.iur.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr