18.03.2019.
   274
NATJEČAJ
Javni natječaj za prijem službenika – podaci i upute (Viši referent za protokol i odnose s javnošću)

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
URED GRADONAČELNIKA
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/19-01/07
URBROJ: 2176/06-11/1-19-5

Petrinja, 18.03.2018. godine

 

PREDMET: Javni natječaj za prijem službenika – podaci i upute

 

 1. Viši referent za protokol i odnose s javnošću - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske struke.
 2. Opis poslova:

Obavlja poslove takvog stupnja složenosti koji uključuje manje složene poslove s ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika.

Stupanj samostalnosti ograničen je povremenim nadzorom i uputama od strane nadređenog službenika.

Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te ispravnu primjenu postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.

Stupanj stručne komunikacije uključuje kontakte unutar upravnoga tijela, a povremeno i izvan upravnoga tijela, u prikupljanju ili razmjeni informacija.

 

Obavlja stučne i administrativno-tehničke poslove na vođenju evidencije događanja i službenog protokola (kalendar događanja) u Gradu Petrinji, odnosno poslove organizacije primanja, posjeta, dočeka, prihvata i boravka gostiju prilikom službenih posjeta i sastanaka za potrebe gradonačelnika, njegovih zamjenika i Gradskog vijeća.

Sudjeluje u promidžbenim aktivnostima Grada i organiziranju prigodnih svečanosti.

Ostvaruje odnose s javnošću i sredstvima javnog priopćavanja.

Obavlja  poslove koji se odnose na uspostavu i održavanje dobrih odnosa s vjerskim zajednicama, udrugama branitelja i stradalnicima Domovinskog rata, udrugama za razvoj civilnog društva, ljudskih prava, ravnopravnost spolova, građanske inicijative i pitanja mladih.

Ažurira službenu web stranicu Grada Petrinje novostima o aktivnostima Gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i Gradske uprave, te o događanjima u organizaciji Grada.

Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga po nalogu i uputama gradonačelnika i pročelnika.

 1. Podaci o plaći:

 Sukladno odredbi članka 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 51/13, 18/15 i 18/16) odnosno bruto plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (2,00) i osnovice za izračun plaće.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 26 od 15.03.2019. godine.

Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 23.03.2019. godine.

 

 1. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem

pisanog testiranja i intervjuom.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.     

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata.

 

 1. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
 1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 85/10 – pročišćeni tekst),
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr. i 123/17),
 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18),
 4. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
 5. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09),
 6. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15),
 7. Zakon o medijima („Narodne novine“, broj 59/04, 84/11 i 81/13),
 8. Zakon o elektroničkim medijima („Narodne novine“, broj 153/09, 84/11, 94/13, 136/13),
 9. Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14).
 10. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 67/16).

 

Propisi pod rbr. 1. – 9 . mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr) a propis pod rbr. 10. na web stranici Grada (www.petrinja.hr).

 

 1. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeni na web stranici Grada i na oglasnoj ploči Gradske uprave, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Podnositelji prijava dužni su u prijavi na javni oglas navesti broj telefona za kontakt u svezi provođenja natječajnog postupka.

 

                                     PRIVREMENA PROČELNICA

Valentina Gajšek, dipl.politolog

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr