18.03.2019.
   343
NATJEČAJ
Javni natječaj za prijem službenika – podaci i upute (Viši stručni suradnik za poslove Gradonačelnika)

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
URED GRADONAČELNIKA
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/19-01/08
URBROJ: 2176/06-11/1-19-5

Petrinja, 18.03.2018. godine

 

PREDMET: Javni natječaj za prijem službenika – podaci i upute

 

 1. Viši stručni suradnik za poslove Gradonačelnika - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke.
 2. Opis poslova:

Obavlja poslove takvog stupnja složenosti  koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela.

Stupanj samostalnosti uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika.

Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada.

Stupanj stručne komunikacije uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.

 

Obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Kolegija i drugih radnih tijela gradonačelnika (poslovi u svezi sa pripremom i organizacijom te sazivanjem sjednica, izradom i dostavom skraćenih zapisnika, stručnom obradom materijala – izrada prijedloga, mišljenja i zaključaka).

Prikuplja podatke i priprema, sukladno napucima čelnika tijela, polugodišnja i godišnja izvješća o radu gradonačelnika.

Priprema pisane odgovore na vijećnička pitanja postavljena gradonačelniku na sjednicama Gradskog vijeća.

Pruža informacije strankama o upravnim tijelima Grada nadležnim za rješavanje njihovih zahtjeva, izrađuje poslovne dopise za gradonačelnika.

Vodi brigu o pravilnom vođenju evidencije o rezerviranim terminima za gradske manifestacije, protokolarne i radne sastanke gradonačelnika i njegovih zamjenika.

Vodi brigu o osiguranju termina za korištenje Gradske vijećnice.

Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga po nalogu i uputama gradonačelnika i pročelnika.

 1. Podaci o plaći:

 Sukladno odredbi članka 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 51/13, 18/15 i 18/16) odnosno bruto plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (2,35) i osnovice za izračun plaće.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 26 od 15.03.2019. godine.

Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 23.03.2019. godine.

 

 1. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem

pisanog testiranja i intervjuom.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.     

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata.

 

 1. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
 1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 85/10 – pročišćeni tekst),
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr. i 123/17),
 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18),
 4. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
 5. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09),
 6. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18),
 7. Statut Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 14/13, 52/14, 68/17, 09/18, 13/18 – ispr. i 59/18),
 8. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj67/16).

 

Propisi pod rbr. 1. –  5. mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr) a propis pod rbr. 7 - 8. na web stranici Grada (www.petrinja.hr).

 

 1. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeni na web stranici Grada i na oglasnoj ploči Gradske uprave, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Podnositelji prijava dužni su u prijavi na javni oglas navesti broj telefona za kontakt u svezi provođenja natječajnog postupka.

 

                                     PRIVREMENA PROČELNICA

Valentina Gajšek, dipl.politolog

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr